Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Udgivet den 05-05-2021  |  kl. 13:18  |  

Selskabsmeddelelse nr. 07/2021

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021, kl. 10:00 som elektronisk generalforsamling.

Dagsorden:

Valg af dirigent.Beslutning om optagelse af binavn.Eventuelt.

Ad 2) - Optagelse af binavn
Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabet optager binavnet "CoreBuild Software Services A/S". I konsekvens heraf foreslås selskabets vedtægter ændret i overensstemmelse med dette.

Forslag til nye vedtægter vedlægges denne indkaldelse.

Majoritetskrav
Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 2 fremsatte forslag kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget, jf. selskabs­lo­vens § 106, stk. 1.

Aktiekapital og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.035.361,80.
Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes punkt 7.3.

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen, som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, eller som er dokumenteret ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut om at være ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 20. maj 2021. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Adgangskort
Det følger af selskabsloven, at enhver kapitalejer og en medfølgende rådgiver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse.

Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Fuldmagt
Du kan rekvirere fuldmagt til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside https://www.wirtek.com/investor-relations. Fuldmagten kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til Wirtek A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, eller pr. e-mail til ir@wirtek.com.

Fuldmagter skal være Wirtek A/S i hænde senest den 26. maj 2021, kl. 23:59.

Brevstemme
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Du kan rekvirere brevstemmeblanketten til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside https://www.wirtek.com/investor-relations. Brevstemmen kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Wirtek A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, eller pr. e-mail til ir@wirtek.com.

Brevstemmer skal være Wirtek A/S i hænde senest den 26. maj 2021, kl. 23:59.

Yderligere oplysninger
Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside:

Indkaldelsen.Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt formularer der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til kapitalejerne.

Aalborg den 5. maj 2021

På vegne af bestyrelsen i Wirtek A/S

Kent Mousten Sørensen
Formand

Yderligere information

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.comPer Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og fire udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 150 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

Vedhæftede filer

SM_07.2021_Indkaldelse_ekstraordinær_generalforsamling_05042021_DK Vedtægter Wirtek - (27.05.2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder