Investeringsforeningen HP Invest - indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 08-04-2020  |  kl. 09:47  |  

Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2020 kl. 18.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V.

Dagsorden

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorarForslag fremsat af investorer eller bestyrelsen - ingen forslagValg af medlemmer til bestyrelsenValg af revisionEventuelt

Ad 3.    Alle bestyrelsesmedlemmer, Kim Høibye, Jacob Carl Jacobsen, Hasse Nilsson samt Tom Nygaard Sørensen er på valg. Der foreslås genvalg.

Ad 4.    Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, som revisor for foreningen.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller HP Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i HP Invests bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.
                  
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 23. april 2020 via investorportalen på hpinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen HP Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil

Dagsorden_GF_HP_Invest_30_04_2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder