Korrektion: Resumé af FLSmidth & Co. A/S' ordinære generalforsamling

Udgivet den 26-06-2020  |  kl. 17:01  |  

Selskabsmeddelelse nr. 11-2020:


Fredag den 26. juni 2020 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, med følgende dagsorden:

 

 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2019 Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a. Endelig godkendelse af honorarer for 2019

b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2020

 

 Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Forslag fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

 

7.1 - Forslag til ny vederlagspolitik

 

7.2 - Ændring af vedtægterne - fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen

 

7.3 - Ændring af vedtægterne - ændring af ejerbogsfører

 

7.4 - Ændring af vedtægterne - ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling

 

7.5 - Egne aktier

 

 Eventuelt

-------------------------------------

 

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning

 

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019

 

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

 

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2019

b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2020

 

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte, blev vedtaget.

 

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith), Anne Louise Eberhard, Ms. Gillian Dawn Winckler og Thrasyvoulos Moraitis til bestyrelsen.

 

Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

 

Ad. 7.1: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om vedtagelse af ny vederlagspolitik.

 

Ad. 7.2: Generalforsamlingen forlængede bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at kunne forhøje selskabskapitalen.

 

Ad. 7.3: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4, 1. pkt.

 

Ad. 7.4: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 6.

 

Ad. 7.5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

 

Ad. 8: Intet under eventuelt

 

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.02 

44,28% pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Tom Knutzen som næstformand.

 

Vedhæftet fil

Referat generalforsamling FLSmidth 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder