Kreditbanken A/S: Årsrapport 2023

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 14:04  |  

Regnskabsmeddelelse for 2023

Overskud på 191 mio. kr. før skat
Kreditbanken har i 2023 realiseret et historisk stort resultat før skat på 191 mio. kr. Resultatet svarer til den præcisering af forventningen til resultatet, som banken meddelte Nasdaq Copenhagen A/S den 5. januar 2024. I 2022 var resultatet før skat på 55,2 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 100 kr. pr. aktie. i udbytte.

2023 i overskrifter

Et historisk stort resultat før skat på 191,0 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægter på 302,6 mio. kr. mod 229,6 mio. kr. i 2022

Positive kursreguleringer på 47,8 mio. kr. mod negative kursreguleringer på 33,5 mio. kr. i 2022

Udgifter til personale og administration på 141,7 mio. kr. mod 122,3 mio. kr. i 2022

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver på 1,7 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. i 2022

Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn på 17,3 mio. kr. mod 9,0 mio. kr. i 2022.

Indtjening pr. omkostningskrone på 2,19

Indlånsoverskud på 1.836 mio. kr. mod 1.769 mio. kr. i 2022. Indlånene (ekskl. pul-jeindlån) stiger med 6,7 % til 4.179 mio. kr., og udlånene stiger med 9,1 % til 2.344 mio. kr. Bankens samlede forretningsomfang er på 7.211 mio. kr.

LCR-brøk på 846 %

Kapitalprocent på 29,0 og kapitalkrav på 19,7 %. Solvensoverdækning på 9,3 %-point - svarende til en kapitalmæssig overdækning på 265 mio. kr.

Kernekapitalprocent på 29,0

Fortsat markant tilgang af kunder

115-155 mio. kr. før skat i 2024
I 2024 forventer banken at kunne realisere et resultat før skat på 115-155 mio. kr.

I forventningen til 2024 er indarbejdet, at banken i forhold til 2023 forudser et vigende aktivitetsniveau, en vigende renteindtjening og vigende, positive kursreguleringer på egenbeholdningen af obligationer. Spændet i forventningen til 2024 afspejler de usikre rammebetingelser, hvorfor banken i sine forecast for 2024 har valgt at operere med 2 scenarier for henholdsvis netto renteindtægter og nedskrivninger på udlån.

Kreditbanken
Banken

har en robust egenkapital, der næsten udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud

ligger på den pæne side af de 4 grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant

koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig Sønderjylland.

5 års resultatopgørelse og balance

(1.000 kr.) 2023 2022 2021 2020 2019
           
Netto rente- og gebyrindtægter 302.618 229.602 199.326 176.539 177.167
Kursreguleringer 47.784 -33.458 9.750 11.208 11.933
Udgifter til personale og administration 141.712 122.276 108.834 100.698 99.867
Af- og nedskrivninger på materielle akti-ver 1.723 9.884 2.069 6.097 1.358
Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv. 17.339 9.046 -17.434 6.142 -16.809
Resultat før skat 190.988 55.219 116.652 75.506 105.283
Årets resultat 146.880 43.475 92.495 59.650 85.332
Egenkapital 958.209 819.739 785.315 701.230 649.991
Udlån 2.343.762 2.148.663 1.915.619 1.699.448 1.847.736
Indlån (ekskl. puljeindlån) 4.179.436 3.918.079 3.681.652 3.492.588 3.078.009
Aktiver i alt 5.938.424 5.399.964 5.101.409 4.643.216 4.106.884

Årsrapport 2023
Bankens årsrapport for 2023 er offentliggjort samtidig med denne regnskabsmeddelelse. Der henvises således til årsrapporten for yderligere information.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse eller til årsrapporten for 2023, der også kan findes på www.kreditbanken.dk, kan rettes til bankdirektør Lars Frank Jensen på telefon 7333 1721.

Henrik Meldgaard                                Lars Frank Jensen
bestyrelsesformand                                bankdirektør

Vedhæftede filer

Meddelelse 3 2024 Kreditbanken-2023-12-31-da Meddelelse 2 2024

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder