Nr. 4 Indkaldelse til generalforsamling

Udgivet den 24-02-2021  |  kl. 08:00  |  

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 19. marts 2021 kl. 11.00. Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig digital generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde. Dagsorden for generalforsamlingen er:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3.    Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab

       Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 godkendes.

4.    Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

       Bestyrelsen foreslår dernæst, at der udloddes DKK 204 mio. i udbytte for regnskabsåret 2020, svarende til DKK 28,00 pr. aktie á DKK 100.

5.    Forslag fra bestyrelsen:

5.1   Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

       Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.

5.2   Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele

       Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen, og således at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%.

6.    Godkendelse af vederlagsrapport

       Vejledende afstemning om den af bestyrelsen udarbejdede vederlagsrapport om aflønning af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2020.

7.    Forslag til bestyrelsens vederlag

       Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2021 udgør
uændret DKK 200.000.

       Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

       Nomineringsudvalget foreslår nyvalg af Michael Troensegaard Andersen og genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer: Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer, Jesper Dalsgaard og Jens Borum.

       Jens Peter Toft har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.  

       Der henvises til vedlagte bilag 1 fra nomineringsudvalget for oplysninger om de foreslåede kandidater.

9.    Valg af revisor

       I henhold til vedtægternes § 18.1 skal der vælges en statsautoriseret revisor, der fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny.

I løbet af sommeren 2020 har Solar gennemført en udbudsproces om revisionsydelser. Udbudsprocessen blev varetaget af revisionsudvalget og gennemført i overensstemmelse med gældende ret. Tre revisionsfirmaer har budt på opgaven.

Baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag samt møder med de tre bydende revisionsvirksomheder besluttede revisionsudvalget at anbefale, at Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, vælges som ny revisor.

Revisionsudvalget har fundet, at Deloitte er den kandidat, der bedst imødekommer og opfylder udvælgelseskriterierne fastsat i udbudsmaterialet og samtidig besidder de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer for at udfylde rollen som revisor for selskabet.

I overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget foreslår bestyrelsen valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som ny revisor for selskabet.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10.   Bemyndigelse til dirigenten

       Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

11.   Eventuelt

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, dagsordenen, de fuldstændige forslag, selskabets Årsrapport 2020 med koncernregnskab, vederlagsrapport, blanket til brug for anmeldelse af deltagelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket vil fra og med den 24. februar 2021 være tilgængelige på www.solar.eu.

For så vidt angår indsamling og behandling af persondata-oplysninger henvises til Information om persondataretlige forhold i forbindelse med den ordinære generalforsamling samt selskabets cookiepolitik, der begge er tilgængelige på www.solar.eu.

Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af bestyrelsens forslag kræves simpel majoritet.

Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 12. marts 2021 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Fuldstændig digital generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes grundet COVID-19-situationen som en fuldstændig digital generalforsamling.

Digital deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via en generalforsamlingsportal, der er faciliteret af VP Securities A/S, og som kan tilgås via http://www.solar.eu/investor/. Generalforsamlingsportalen kan tilgås via smartphone, tablet eller computer. Deltagelse via generalforsamlingsportalen giver blandt andet mulighed for at stille spørgsmål og stemme under generalforsamlingen. Aktionærer skal være logget ind på generalforsamlingsportalen for at kunne deltage i generalforsamlingen. Login sker via anvendelse af NemID.

Hvis du ikke har adgang til NemID, kan du oprette et personligt VP-ID. Vejledning til oprettelse af VP-ID er tilgængelig på www.solar.eu.

For at lette den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, herunder eventuelle afstemninger, opfordrer selskabet imidlertid til, at aktionærerne forinden generalforsamlingen afgiver brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen. En aktionær, der afgiver brevstemme eller fuldmagt, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Hver aktionær er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en smartphone, tablet eller computer med en Evergreen-browser (Edge, Chrome, Firefox eller Safari), og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse. På selskabets hjemmeside www.solar.eu findes yderligere information om minimumskrav til de anvendte digitale systemer samt oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med digital deltagelse.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår digitalt, kan der opstå forsinkelser på de digitale linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til et minut. Selskabet påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

Anmeldelse af deltagelse
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse senest mandag den 15. marts 2021 kl. 23.59.

Anmeldelse af deltagelse kan ske:
• digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.vp.dk/gf,

• ved at udfylde, underskrive og returnere en blanket, som kan printes fra www.solar.eu, til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post alternativt til vpinvestor@vp.dk pr. e-mail,

• ved henvendelse til VP Investor Services på tlf.: +45 4358 8866, pr. e-mail: vpinvestor@vp.dk, eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse.

Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives digitalt via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.vp.dk/gf (begge kræver digital signatur) eller skriftligt ved brug af fysisk fuldmagts- eller brevstemmeblanket, der kan printes fra www.solar.eu. Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Alternativt kan den udfyldte og underskrevne blanket indscannes og sendes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 15. marts 2021 kl. 23.59, mens brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 16.00.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Ved afgivelse af fuldmagt til navngiven tredjemand vil aktionæren få fremsendt adgangskode mv. til fuldmægtigen til brug for dennes deltagelse i generalforsamlingen. Aktionæren er selv ansvarlig for at videregive de relevante oplysninger til fuldmægtigen.

Selskabskapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Selskabskapitalen er DKK 736.000.000 fordelt på aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 646.000.000 B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00.

Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, eller på e-mail investor@solar.dk.

Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til selskabets ledelse under generalforsamlingen. Spørgsmål kan stilles under generalforsamlingen ved at sende en meddelelse via meddelelsesfunktionen i generalforsamlingsportalen. En aktionærs spørgsmål/indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt under generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:

Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11

Bilag 1: Forslag fra Nomineringsudvalget
Bilag 2: Vederlagsrapport 2020

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2020 en omsætning på ca. 11,5 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftet fil

Nr. 4 2021 Indkaldelse til digital generalforsamling total

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen