Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Udgivet den 07-04-2021  |  kl. 13:14  |  

Selskabsmeddelelse nr. 05/2021

Den 7. april 2021 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek A/S, Cvr.nr. 26042232.

Til stede var:

Aktionærer der tilsammen repræsenterede 57,4 % af selskabskapitalen.Selskabets bestyrelse


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 Valg af dirigent.

Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik den reviderede årsrapport, som er tilgængelig på firmaets webside. 

Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

 Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,20 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen.

Bestyrelsens øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af side 28 i selskabets årsrapport.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktier til en pris, der udgør den til enhver tid værende børskurs for selskabets aktier plus/minus 5 %.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.  Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner (warrants).

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants), samt at bestyrelsen bemyndiges til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. De øvrige nøgleoplysninger om bemyndigelsen er følgende:

 Varighed: Bemyndigelsen gives indtil den 4. april 2026. Antal aktier: Nominelt kr. 225.000,00 aktier a nominelt kr. 0,15 pr. stk., svarende til 1.500.000 aktier. De nuværende aktionærers fortegningsret foreslås fraveget.

De øvrige vilkår for bemyndigelsen fremgår af forslag til nye vedtægter punkt 3.5.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse uden fortegningsret til eksisterende kapitalejere.

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre en kapitalforhøjelse uden fortegningsret. De øvrige nøgleoplysninger om bemyndigelsen er følgende:

 Varighed: Bemyndigelsen gives indtil den 4. april 2026. Antal aktier: Nominelt kr. 300.000,00 aktier a nominelt kr. 0,15 pr. stk., svarende til 2.000.000 aktier. Fortegningsret: De nuværende aktionærers fortegningsret foreslås fraveget.

De øvrige vilkår for bemyndigelsen fremgår af forslag til nye vedtægter punkt 3.6.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af bestyrelsen til at afholde generalforsamlinger fuldstændig eller delvist elektronisk.

Bestyrelsen forslår, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, om selskabets generalforsamlinger skal afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.

Det fremgår af punkt 8 i forslaget til nye vedtægter, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen. Det er et krav, at beslutningen herom optages i selskabets vedtægter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra bestyrelsen om ændring af standarddagsordenen.

Bestyrelsen foreslår, at standarddagsorden for den ordinære generalforsamling ændres. Ændringen skyldes, at det i de nuværende vedtægters punkt 6.3, nr. 1 fremgår, at generalforsamlingen som et fast punkt skal have valg af dirigent. Det fremgår endvidere i de nuværende vedtægters punkt 8.1, at bestyrelsen udpeger dirigenten. 

Bestyrelsen har derfor ønsket, at punktet "valg af dirigent" udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling, da dirigenten ikke bliver valgt af generalforsamlingen, men bliver udpeget af bestyrelsen. Ændringen har derfor til hensigt at sikre ensartethed.

Bestyrelsen foreslår følgende formulering af vedtægternes 6.1:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Godkendelse af årsrapport  Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne Eventuelt"

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at ændre ejerbogsfører.

Selskabets bestyrelse foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale med VP Securities A/S om, at VP Securities A/S skal føre selskabets ejerbog fremadrettet, samt at bestyrelsen må lave de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse hermed.

Baggrunden for dette forslag er, at VP Securities A/S kan levere en billigere løsning end den nuværende udbyder Computershare A/S, men med tilsvarende indhold.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter i det hele.

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets vedtægter ændres i det hele for at modernisere vedtægterne, herunder ved at vedtægterne fremadrettet er dobbeltsprogrede med den danske version som værende den gældende og med en engelsk oversættelse af vedtægterne.

Langt de fleste ændringer er primært sprogligt. De ændringer, som har materiel karakter er angivet nedenfor.

Forslag til nye vedtægter vedlægges denne indkaldelse. Henvisningerne til punkter herunder er henvisninger til punktet i det nye forslag til vedtægter.

Punkt 3.4 - Vilkår for tegningsoptioner
Bestyrelsen har konstateret, at der ved en fejl ikke er vedlagt vilkårene for tegningsoptionerne på det tidspunkt, hvor bestyrelsen har udnyttet deres bemyndigelse til at udstede tegningsoptionerne nævnt i forslag til nye vedtægter punkt 3.3. For at korrigere dette forslås det, at vilkårene indgår som bilag til vedtægterne.

Punkt 5.9 - Forslag til generalforsamlingen
Dette punkt indgår i de nuværende vedtægters punkt 5.7, hvoraf det fremgår, at forslag fra aktionærer skal være kommet frem senest den 1. marts i året for afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen har ønsket, at fristen skal være samme frist som i selskabslovens § 90, stk. 2. Den ændrede bestemmelse er indsat i forslag til nye vedtægter punkt 5.9. Ændringen medfører, at forslag der er fremsat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, skal sættes på dagsordenen. Fremsættes de herefter, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

Punkt 7.1 - Registreringsdatoen
De nuværende vedtægters punkt 7.1 indeholder en bestemmelse om, hvornår en aktionær senest skal melde sin deltagelse i generalforsamlingen, samt hvordan den pågældende godtgør sin adkomst som aktionær. Bestemmelsen er ændret således, at denne er i overensstemmelse med selskabslovens § 84. Dette medfører, at en aktionær fremadrettet kan anmelde sin deltagelse i generalforsamlingen senest 3 dage før i modsætning til de nuværende 5 dage. Derudover skal en aktionær godtgøre sin adkomst som aktionær ved at være registreret i selskabets ejerbog.

Tidligere punkt 11 - Ejerbeviser
De nuværende vedtægter indeholder et punkt 11 om, at der kan gennemføres mortifikation af ejerbeviser. Da der ikke er udstedt ejerbeviser anses bestemmelsen for at være overflødig, hvorfor den foreslås fjernet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Eventuelt.

Bestyrelsesformanden gav en kort status på forløbet med opkøb af en softwarevirksomhed, som tidligere meldt ud den 17. februar 2021 (Selskabsmeddelelse nr. 02/2021). Due diligence forløbet er endnu ikke afsluttet, og closing forventes nu omkring ultimo april / primo maj måned i år. 

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.


Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 7. april 2021.


Dirigent: 

_______________________________________

Jens Uggerhøj


Tiltrædes af bestyrelsen: 

_____________________________                                _____________________________

Kent M. Sørensen                                                           Jens Uggerhøj


_____________________________                                                

Michael Aaen   

                                         

Finanskalender

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2021: 11. maj 2021

Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2021: 10. august 2021

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2021: 10. november 2021


Yderligere information

 Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001 Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317


Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter. 

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne. 

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og tre udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 100 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006. 

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

Vedhæftet fil

SM_05.2021_Referat_generalforsamling_07042021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder