Storaktionærmeddelelse

Udgivet den 25-03-2021  |  kl. 09:02  |  

Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA.
Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i enhver jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af relevante love eller regler i den pågældende jurisdiktion.

Storaktionærmeddelelse

Tryg A/S, CVR-nr. 26 46 02 12, (Tryg) oplyser hermed, at Tryg har modtaget en storaktionærmeddelelse i henhold til kapitel 7 af lovbekendtgørelse nr. 1767 af 27. november 2020 om kapitalmarkeder med senere ændringer (Kapitalmarkedsloven). Meddelelsen er, i overensstemmelse med Kapitalmarkedslovens § 30, indsat nedenfor:

I  henhold til Kapitalmarkedslovens § 38 og lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019 om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer (Selskabsloven) § 55, meddeler TryghedsGruppen smba, CVR-nr. 10 43 04 10 (TryghedsGruppen) hermed Tryg, at fra 25. marts 2021 besidder TryghedsGruppen 293.948.347 aktier med en nominel værdi á DKK 5 hver og 146.974.173.500 stemmerettigheder i Tryg, svarende til 44,9 % af den totale aktiekapital og de totale stemmerettigheder i Tryg. Ændringen i antallet af aktier og stemmerettigheder, som TryghedsGruppen besidder, er et resultat af gennemførelsen af fortegningsemissionen offentliggjort af Tryg den 1. marts 2021 (Udbuddet). Forud for gennemførelsen af Udbuddet besad TryghedsGruppen i alt 160.138.436 aktier med en nominel værdi á DKK 5 hver og 80.069.218.000 stemmerettigheder i Tryg, svarende til omtrent 53 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tryg, og TryghedsGruppen besidder dermed fra 25. marts 2021 mindre end 50 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tryg.

Kontakt information
For yderligere oplysninger henvises der til tryg.com eller

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk

Vigtig information

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge værdipapirer til USA. De i denne meddelelse omtalte værdipapirer er ikke og vil ikke registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (US Securities Act), og må ikke udbydes eller sælges i USA, undtagen i henhold til en gældende undtagelse til registreringskravene. Værdipapirerne vil ikke blive offentligt udbudt i USA.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med undtagelse af Danmark, Norge og Sverige (hver især en Relevant Medlemsstat), er denne kommunikation alene rettet mod og alene henvendt til personer i den pågældende Relevante Medlemsstat, der opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i prospektforordningens artikel 2(e) (kvalificerede investorer). I forbindelse med dette afsnit betyder udtrykket Prospektforordningen forordning 2017/1129/EU.

I Det Forenede Kongerige vil denne kommunikation alene blive udleveret til, og er alene henvendt til, personer, der er kvalificerede investorer (som defineret i  Article 2(1) af UK Prospektforordningen og som er (i) personer, der har professionel erfaring med forhold, der relaterer sig til investeringer, omfattet af definitionen af investment professionals i Article 19(5) i Financial Services And Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Bekendtgørelsen), (ii) personer, der er high net worth bodies corporate, unincorporated associations, partnerships og trustees of high value trusts, som beskrevet i Bekendtgørelsens Article 49(2)(a)-(d), og/eller (iii) personer, til hvem meddelelsen i øvrigt lovligt kan rettes mod i henhold til Bekendtgørelsen (alle sådanne personer benævnes under ét Relevante Personer). I Det Forenede Kongerige må personer, der ikke er Relevante Personer, ikke handle ud fra eller i tillid til denne kommunikation. I Det Forenede Kongerige må enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører i Det Forende Kongerige, kun udføres af og vil kun blive indgået med Relevante Personer.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, DET FORENEDE KONGERIGE, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG ELLER FOLKEREPUBLIKKEN KINA. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

Vedhæftet fil

15_Storaktionærmeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk