Vedtægter - 23. juni 2020

Udgivet den 01-07-2020  |  kl. 13:47  |  

VEDTÆGTER
for
CEMAT A/S

1.                   Navn

1.1              Selskabets navn er Cemat A/S.

2.                   Formål

2.1              Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.

3.                   Aktiekapital

3.1              Selskabets aktiekapital udgør kr. 4.997.006,06 fordelt på 249.850.303 stk. aktier á kr. 0,02. Aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udstedt gennem VP Securities A/S.

3.2              Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.3              Der er udarbejdet en vederlagspolitik for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Denne vederlagspolitik er vedtaget af selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

4.                   Aktierne

4.1                 Aktierne er omsætningspapirer.
                                                                                          
4.2             Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Bestyrelsen kan lade en af selskabet valgt ejerbogsfører føre selskabets ejerbog. Selskabets ejerbogsfører er Computershare A/S, CVR nr. 27 08 88 99, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby.

4.3                Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

4.4                Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

4.5                Ingen aktier har særlige rettigheder.

5.                   Mortifikation

5.1              Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler herom.

6.                   Udbytte

6.1              Så snart årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales udbytte af aktierne ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.

6.2              Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond.

7.                   Generalforsamlinger

7.1                 Selskabets generalforsamlinger afholdes i København.

7.2                 Generalforsamlingen er åben for pressen.

7.3                Den ordinære generalforsamling skal holdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Den reviderede og godkendte årsrapport skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsendes til Erhvervsstyrelsen.

7.4                Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det påkrævet. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet     emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

7.5                 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel jf. punkt 17.

Aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved e-mail, jf. punkt 17.2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Samtidig med indkaldelsen fremsendes til aktionærerne de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport forsynet med direktions- og bestyrelsesmedlemmernes underskrifter.

7.6               Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.   Forslag fra aktionærer, der er modtaget senere end 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, kan optages som selvstændige punkter på dagordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, at forslagene er fremsat i så god tid, at  emnerne kan optages på dagsordenen.

7.7                 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, herunder forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf.

8.                   Dagsorden

8.1              Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
                                  
1)               Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2)               Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

3)               Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4)               Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

5)               Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

6)               Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                    7)                Valg af revisor.

                    8)                Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

 9.                   Møderet og stemmeret

9.1          Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, jf. nedenfor, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort til sig selv og sin eventuelle rådgiver.

9.2                Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

9.3                Den, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin ret senest på registreringsdatoen, som ligger en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.

9.4                 Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.

9.5                Stemmeret kan udøves gennem fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

10.                 Majoritet og repræsentation

10.1             De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven kræver særlig kvalificeret majoritet.

11.                 Bestyrelsen

11.1             Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 - 6 medlemmer blandt aktionærerne eller uden for disses kreds.

11.2             De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

11.3             Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

11.4             Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11.5             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

12.                 Direktion

12.1             Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét eller flere medlemmer.

13.                 Tegning

13.1             Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens næstformand og et bestyrelsesmedlem.

14.                Revision

14.1             Revision af selskabets årsrapport foretages af en statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

15.                 Regnskabsår

15.1             Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

16.                 Årsrapport

16.1             Årsrapporten udarbejdes og aflægges udelukkende på engelsk.

16.2             Årsrapporten består af en ledelsesberetning, inklusive ledelsespåtegning, samt et årsregnskab og opgøres således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

16.3             Beslutning om fordeling af det overskudsbeløb, der er til disposition efter årsrapporten, træffes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

17.                Elektronisk kommunikation

17.1               Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til punkt 17.2 og 17.3, jf. selskabslovens § 92.
     

17.2            Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, selskabsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside www.cemat.dk under "Investorer".

17.3           Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside www.cemat.dk under "Investorer".

Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. august 2016, ændret ved bestyrelsesbeslutning den 2. november 2016 i forbindelse med kapitalforhøjelse ved medarbejderes udnyttelse af warrants, ændret efter selskabets ordinære generalforsamling den 8. marts 2017 ved bestyrelsesbeslutning af 8. april 2017 om gennemførelse af kapitalnedsættelse, ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2019 og senest ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2020.

Vedhæftet fil

Vedtægter 23. juni 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder