Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017

Udgivet den 30-06-2017  |  kl. 12:59  |  

Bestyrelsen i egetæpper a/s har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017. Årsrapporten 2016/17 har følgende hovedpunkter:

Regnskabsberetning

EBIT blev på 73,7 mio.kr. svarende til en EBIT-margin på godt 7%, hvilket er i tråd med vore forventninger udmeldt i december måned 2016.

Årets hovedtal:

 • Koncernens omsætning blev 1.016 mio.kr. mod 954 sidste år, svarende til en stigning på 6%. Korrigeret for indregning af Carpet Concept er omsætningen steget med 1%. Omsætningen er den største i koncernens historie.
 • Når der korrigeres for omkostninger forbundet med erhvervelsen af Carpet Concept og ligeledes korrigeres for sidste års gevinst ved salg af ejendom, er EBIT steget med 6%-point i forhold til sidste år.
 • Resultat før skat blev 62,6 mio. kr. Efter korrektion for omkostninger forbundet med erhvervelsen af Carpet Concept samt sidste års gevinst ved salg af ejendom i Vejle er resultat før skat steget med 22% i forhold til sidste år. Resultatet er det bedste siden finanskrisen.
 • Koncernens resultat blev 41,7 mio.kr. mod 47,4 mio.kr. sidste år.     
 • Årets udbytte foreslås fastsat til 17,0 mio. kr., svarende til ca. 40% af koncernens nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer.               
 • Investering i køb af Carpet Concept udgør 174 mio. kr. 
 • Årets nyinvesteringer i øvrige langfristede aktiver blev 40,0 mio. kr.
 • Rentebærende nettogæld udgør 128 mio. kr. og er øget med 107 mio. kr. i forhold til sidste år. Stigningen henføres til erhvervelsen af Carpet Concept.     
 • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 78 mio.kr. mod 84 mio.kr. sidste år.

Forventninger til 2017/18

Der arbejdes målrettet med egetæppers overordnede strategi "Sustainable Carpet Design 2022". Med baggrund i denne er vores samlede forventninger til 2017/18 følgende:

 • En omsætning på 1.150-1.225 mio.kr.
 • En EBIT-margin på 7-8%
 • Pengestrømme fra driftsaktivitet på 90-100 mio. kr.
 • Nyinvesteringer i langfristede aktiver på 60-70 mio.kr.

I vor strategi er den gennemsnitlige investeringsramme angivet til ca. 50 mio. kr. At rammen for 2017/18 er hævet skyldes primært to årsager. For det første påbegynder vi opførelsen af ny flisefabrik på 10.000 m² i Herning for at fordoble produktionskapaciteten. For det andet er det igangværende projekt med ERP-opdatering i en fase, der kræver betydelige ressourcer.

Den samlede investering i den nye flisefabrik forventes at udgøre ca. 100 mio. kr., og projektperioden forventes at være på 2-3 år. Vi forventer derfor også, at investeringerne for de kommende år vil være moderat højere end vores strategiske investeringsramme på 50 mio. kr. 

Generalforsamling

egetæppers ordinære generalforsamling holdes onsdag den 30. august 2017 kl. 11.30 på selskabets kontor i Herning.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

 • Selv om soliditeten som følge af købet af Carpet Concept ikke lever op til koncernens strategiske målsætning, foreslår bestyrelsen, at udbytte fastsættes til 6,50 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. Den samlede udbyttebetaling bliver dermed på 17,0 mio.kr. eller ca. 40% af årets nettoresultat efter skat og udlodning til minoritetsaktionærer. Dette med baggrund i koncernens positive udvikling i såvel omsætning som resultat.
 • Bestyrelsen indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til nominelt 5,0 mio.kr. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til næste års ordinære generalforsamling.

Kontaktpersoner:

Finansdirektør John Vestergaard                           Adm. direktør Svend Aage Færch Nielsen
Tlf. nr. 97118811                                                Tlf. nr. 97118811
 

egetæpper a/s

Herning, den 30. juni 2017

Vedhæftede filer:

Årsrapport 2016_2017 DK_sec.pdf

Årsregnskabsmeddelelse 2016-17 DK_sec.pdf

Udgivet af: NPinvestordk