Ændring af bemyndigelse i sager om skattefri aktieombytning

Udgivet den 25-04-2001  |  kl. 12:06  |  

Ligningsrådet har bemyndiget told- og skatteregionerne henholdsvis Told- og Skattestyrelsen til at træffe afgørelse i visse sager om skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13. Bemyndigelsen vedrører de sager, hvor der er givet tilladelse med 3 års ejertidsvilkår, og der nu anmodes om dispensation fra vilkåret med henblik på at foretage omstruktureringer efter fusionsskatteloven i holding- eller datterselskabet eller kapitaludvidelse i datterselskabet.

I sager, hvor der ønskes foretaget en spaltning af enten holding- eller datterselskab, og der er praksis for at tillade det ansøgte, kan told- og skatteregionerne træffe afgørelse. Det er en betingelse, for at told- og skatteregionerne kan give tilladelse, at ejertidsvilkåret overføres til de ved spaltningen fremkomne holdingsselskaber, henholdsvis gælder for de ved spaltningen fremkomne datterselskaber.

I sager, hvor der ønskes foretaget en tilførsel af aktiver fra datterselskabet til et tredje selskab, kan Told- og Skattestyrelsen træffe afgørelse, såfremt der er praksis for at tillade det ansøgte. Det er en betingelse, at ejertidsvilkåret bevares.

I sager, hvor holding- eller datterselskab ønskes fusioneret med et tredje selskab, eller holding- og datterselskab fusioneres, kan Told- og Skattestyrelsen træffe afgørelse, såfremt der er praksis for at tillade det ansøgte.

Sager, hvori der ønskes foretaget en udvidelse af aktionærkredsen i datterselskabet, ved at en eller flere eksterne investorer erhverver aktier i datterselskabet ved nytegning, kan behandles af told- og skatteregionerne, såfremt der er praksis for at give tilladelse hertil.

Det er en betingelse, at det af ansøger tilkendegives, at der ikke i den resterende del af 3 års perioden vil blive foretaget kapitalnedsættelse, samt at der ikke sker ændringer i vedtægternes udbyttebestemmelser, således at holdingselskabet får hele udbyttet eller en forholdsvis større del heraf.

Er denne betingelse ikke opfyldt, behandles sagen af Told- og Skattestyrelsen.

En tilladelse skal være betinget af, at holdingselskabet bevarer majoriteten af stemmer i datterselskabet, samt at ejertidsvilkåret videreføres i den resterende del af 3 års perioden.

Udlægningen finder anvendelse for sager, hvori der ikke er truffet afgørelse den 23. januar 2001. Cirkulæret træder i kraft den 26. april 2001.

Udgivet af: NPinvestordk