EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Halvårsresultat - 13,9 mio. kr.

Udgivet den 27-08-2020  |  kl. 11:34  |  

Den 27. august 2020

Uddrag fra ledelsesberetningen

- EBVAT på 11,7 mio. kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2020 følger budgettet
- Værdireguleringer på 4,4 mio. kr. for perioden 1. april til 30. juni
- Børskursen er steget fra 218 til 224 i perioden 1. april til 30. juni

1. halvår 2020
Resultat før kurs- og værdireguleringer er på 11,7 mio. kr. og det samlede resultat før skat 13,9 mio. kr.
Egenkapitalforrentningen før skat udgør 2,3% for perioden.

Perioden 1. april til 30. juni 2020
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 2. kvartal realiseret et resultat før skat på i alt 10,2 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 5,8 mio. kr. i perioden.

Værdireguleringerne for i alt 4,4 mio. kr. svarer til 0,31% af selskabets langfristede aktiver.

Selskabets indre værdi er steget med 0,86% til 258,27 og børskursen er steget fra 218 til 224, hvilket er en stigning på 2,75%.

Selskabets tomgang er 1,12% for boliger og 3,41% for erhverv pr. 30. juni 2020, i alt 1,37% (11 leje-mål).

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,7% for perioden. De likvide beholdninger udgør 8,9 mio.kr.
Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 54,9 mio. kr., som kan anvendes til udvikling af porteføljen.

Berlins Senat vedtog i starten af året en ny lov, som midlertidigt blandt andet stopper for lejestigninger i boliglejemål. Flere juridiske eksperter og Landgericht Berlin har vurderet, at loven er forfatningsstridig. Loven er derfor indbragt for forfatningsdomstolen. Indtil der foreligger en afgørelse, indregnes ingen lejestigninger, heller ikke i værdiansættelsen, af selskabets ejendomme.

Ledelsens forventninger
"Vi har haft en god løbende dialog med de af vores lejere, der er hårdest ramt af corona-krisen, og Egns-INVEST Ejendomme Tyskland A/S er hidtil kommet fornuftigt igennem den", fortæller adm. direktør Thorkild Steen Sørensen, og fortsætter: "Driftsresultat på 11,7 mio. kr. i første halvår følger budgettet, og selskabet fastholder forventningerne til, at EBVAT for regnskabsåret 2020 vil ligge i intervallet 22,5-24,0 mio. kr."
Værdireguleringer af selskabets ejendomme vil indgå i det samlede resultat.

Nedlukningen med henblik på at begrænse smitten af COVID-19 har påvirket visse af selskabets erhvervs-lejere. Selskabet har løbende været i kontakt med de af erhvervslejerne, der var hårdest ramt og derfor ikke kunne betale husleje. En af den tyske regerings hjælpepakker lovliggjorde, at lejere kunne udskyde betalingen af huslejen for 2. kvartal 2020 i to år, hvis den manglende betaling kunne begrundes med COVID-19. Ganske få lejere har benyttet sig af dette. Der er i 1. halvår foretaget tabshensættelser med 700 t.kr. mod budgetteret 300 t.kr. Disse er en følge af, at der er indgået enkelte aftaler om lejenedsæt-telser efter vurdering af fremlagte forretningsplaner. Det er usikkert, om der vil komme yderligere tab i 2. halvår som følge af COVID-19. Selskabet har været i dialog med lejerne om støttemulighederne og stillet krav om, at disse bliver udnyttet. Selskabet fastholder en løbende tæt kontakt med lejerne.


Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser er: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 7625 0154, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg - 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller

Clearwater International K/S
Jakob Tolstrup Kristensen - 70 22 50 33

Vedhæftet fil

20200827_halvaarsrapport

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder