Fortsat solid vækst og rekordhøjt resultat

Udgivet den 16-09-2020  |  kl. 19:00  |  

MEDDELELSE NR. 196

Årsrapport 2019/20
 
ChemoMetecs omsætning steg i 2019/20 med 22% fra DKK 175,5 mio. til DKK 214,1 mio., og efter en god start på regnskabsåret var omsætningen i den sidste del af regnskabsåret negativt påvirket af udbruddet af Covid-19. Driftsresultatet (EBITDA) steg fra DKK 64,9 mio. til DKK 92,6 mio., svarende til en stigning på 43%. Væksten er som i de tidligere år især drevet af en stigende omsætning inden for cellebaseret terapi på det amerikanske marked. Salget af den nye celletæller, NC-202, er kommet godt fra start.

"2019/20 var endnu et godt år for ChemoMetec, selvom udbruddet af Covid-19 påvirkede den sidste del af regnskabsåret. Vi har holdt momentum på tværs af organisationen, og vi ser fortsat attraktive vækstmuligheder inden for vores forskellige forretningsområder. I løbet af året har vi haft stort fokus på lanceringen af vores nye celletæller NC-202, som er efterfølgeren til ChemoMetecs mest solgte celletællingsinstrument - og markedet har taget godt imod det nye produkt. I den kommende tid vil vi fortsætte med at opruste på tværs af virksomheden for at skabe en endnu bedre platform for den fremtidige vækst og indtjening. Det betyder blandt andet, at vi investerer i mennesker og kompetencer, der kan støtte op om den videre udvikling af vores forretning, at vi målrettet arbejder på at styrke vores evne til at skabe innovation og udvikle nye produkter, og at vi opgraderer vores produktionsteknologi", siger administrerende direktør Steen Søndergaard.

Fortsat god fremdrift...
I 2019/20 har der igen været god fremdrift i ChemoMetec, og væksten i ChemoMetecs omsætning på 22% er væsentligt højere end den estimerede globale markedsvækst på 5-7%. Efter fremgangen i omsætningen i 2019/20 er der sket mere end en tredobling af ChemoMetecs omsætning over de seneste fem år.

I den sidste del af regnskabsåret var ChemoMetec negativt påvirket af udbruddet af Covid-19 og de restriktioner, der efterfølgende blev indført på de enkelte markeder. Under den første fase var en stor del af de laboratorier, hvor ChemoMetecs instrumenter anvendes, lukket ned. Derfor blev en række ordrer udskudt eller annulleret. En del af restriktionerne var blevet lempet ved udgangen af regnskabsåret, og mange laboratorier var genåbnet, men generelt var det fortsat alene muligt at afholde virtuelle møder med eksisterende og potentielle kunder. Vores salgs- og markedsføringsarbejde er derfor fortsat påvirket af Covid-19 situationen, ligesom kunderne generelt er påvirket af usikkerheden omkring den fremtidige udvikling i relation til Covid-19.

...især drevet af området cellebaseret terapi
Ligesom i de foregående regnskabsår er væksten i omsætningen primært drevet af en væsentlig stigning i salget på det amerikanske marked inden for området cellebaseret terapi, herunder specielt cellebaseret immunterapi. Kundegruppen inden for dette område omfatter store og små selskaber, som udvikler og/eller tilbyder godkendte behandlinger mod især cancersygdomme i blod- og lymfesystemet. Væksten er dog i øjeblikket på et lavere niveau end tidligere, da vi midlertidigt er inde i en fase, hvor der ikke godkendes væsentlige nye behandlingsmetoder, ligesom også denne del af markedet er påvirket af nedlukningen af mange laboratorier i forbindelse med udbruddet af Covid-19. Op-skaleringen af anvendelsen af de godkendte behandlinger sker også i et behersket tempo. Det forventes dog fortsat, at der vil være betydelig vækst inden for dette område i de kommende år, da den immunbaserede terapi er en meget lovende behandlingsform.

Vellykket lancering af den nye celletæller NC-202
Efter omkring tre års udviklingsarbejde blev ChemoMetecs nyeste analyseinstrument NC-202 lanceret i september 2019. Produktet, der er en videreudvikling af det mest sælgende analyseinstrument, NC-200, er baseret på Xcyto-teknologi og Xcyto-software, og det forventes, at det nye instrument vil være med til at understøtte væksten inden for ChemoMetecs vigtigste område, nemlig LCF (Life science research, Cellebaseret terapi og Farmaceutisk proces- og produktionskontrol). NC-202 byder på en række forbedringer i forhold til NC-200. Først og fremmest er analysetiden reduceret betragteligt fra ca. 45 sekunder til ca. 25 sekunder, og det betyder både en bedre kundeoplevelse og en betydelig forøgelse af analysekapaciteten.

Markedsføringen af NC-202 er gradvist blevet intensiveret i det forløbne regnskabsår, og salget af det nye instrument går godt. På sigt forventes det, at NC-202 kommer til at overtage pladsen som det mest sælgende instrument fra NC-200.

Der er også en forventning om, at NC-202 og også det kommende nye analyseinstrument XcytoMatic vil kunne bane vej for, at ChemoMetec kan bevæge sig ind på nye områder, herunder bioprocessing, som blandt andet omfatter produktion af antistoffer og biologiske lægemidler. Bioprocessing er et eksisterende område, hvor ChemoMetec ikke er særlig meget til stede i dag, men som er både stort og lukrativt.

Økonomiske resultater

ChemoMetecs omsætning blev i 2019/20 på DKK 214,1 mio. svarende til en stigning på 22,0% (2018/19: DKK 175,5 mio. og 56%). Omsætningen har været stigende i alle regioner.Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 17%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 21% (2018/19: 63% og 44%).Omsætningen fra salg af servicekontrakter steg fra DKK 0,2 mio. til DKK 6,8 mio.Salget af NC-202, som blev lanceret i løbet af regnskabsåret, er kommet godt fra start. Der blev solgt i alt 47 instrumenter, heraf 30 instrumenter i 4. kvartal.Driftsresultatet (EBITDA) steg med 43% og blev på DKK 92,6 mio. (2018/19: DKK 64,9 mio.), mens EBITDA-marginen blev forøget med 6 procentpoint fra 37% til 43%.Årets resultat blev på DKK 59,2 mio. svarende til DKK 3,51 pr. aktie (2018/19: DKK 41,8 mio. og DKK 2,69 pr. aktie).Både omsætning og EBITDA ligger væsentligt over forventningerne offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for 2018/19 trods udbruddet af Covid-19. Højere end forventede gennemsnitlige salgspriser, salg af væsentlige flere serviceydelser og generelt lavere omkostninger end forventet har været medvirkende årsager hertil.Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte til aktionærerne på DKK 1,50 pr. aktie.

             
Forventninger

ChemoMetec forventer i 2020/21 en omsætning i niveauet DKK 240-250 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 100-105 mio.ChemoMetec forventer i 2020/21 at investere ca. DKK 35 mio. i blandt andet produktudvikling, patenter og produktionsanlæg.Usikkerhederne omkring Covid-19 situationen gør det betydeligt mere vanskeligt at fastsætte forventninger til det kommende regnskabsår.Andelen af omsætningen i USA forventes at udgøre ca. halvdelen af den samlede omsætning og derfor vil ChemoMetec blive negativt påvirket af et yderligere fald i USD-kursen, samt af Covid-19 udbruddets forløb i USA.

Årsrapport 2019/20 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.


Yderligere oplysninger
Adm. direktør Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S
ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs analyseinstrumenter henvender sig til forskellige markedssegmenter, blandt andet inden for farma, biotek og landbrug. ChemoMetecs kerneteknologi består i at fotografere en præpareret væskeprøve gennem et mikroskop og derefter gennemføre en automatisk celletælling og -analyse ved hjælp af digital billedbehandling. Denne teknologi giver mulighed for at tælle og analysere et stort antal celler med særdeles høj præcision og til konkurrencedygtige priser.

Se også www.chemometec.com.


Hoved- og nøgletal

T.DKK 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
           
Resultatopgørelse          
Nettoomsætning     214.101     175.513     112.687       90.329       85.232
Driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)       92.610       64.888       30.072       15.865       22.628
Resultat af primær drift (EBIT)       77.470       54.079       24.284       10.419       15.897
Resultat af finansielle poster        -1.547           -368           -982        -1.767        -2.125
Årets resultat       59.163       41.845       18.215         7.486       10.483
Totalindkomst       59.166       41.849       18.204         7.528       10.499
           
Balance          
Aktiver     263.116     238.215     113.995       97.620       90.379
Nettoarbejdskapital       35.108       26.813       20.448       17.450       12.346
Investeret kapital     118.357     100.195       82.880       72.689       62.771
Egenkapital     202.751     173.341       73.010       64.377       56.849
Nettorentebærende gæld      -94.650      -79.400       10.203         9.675         8.351
           
Pengestrømme          
Pengestrømme fra driftsaktiviteter       72.016       58.310       25.436         9.757       17.200
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter      -26.605      -27.060      -16.462      -10.281      -28.441
Pengestrømme fra finanseringsaktiviteter      -46.260       57.779        -7.927           -355       12.117
           
Nøgletal          
Overskudsgrad (EBIT-margin) (%)           36,2           30,8           21,5           11,5           18,7
EBITDA-margin (%)           43,3           37,0           26,7           17,6           26,5
Skattesats (%)           22,1           22,1           21,8           13,5           23,9
Afkast af investeret kapital (%)               70,9           59,1           31,2           15,4           33,6
Nettoomsætning/Investeret kapital                                            1,8            1,8            1,4            1,2            1,3
Nettorentebærende gæld/EBITDA                                               -1,0           -1,2            0,3            0,6            0,4
Finansiel gearing             -0,5           -0,5            0,1            0,2            0,1
Egenkapitalens forrentning (%)           31,5           34,0           26,5           12,4           20,3
Gns. antal medarbejdere 102 85             69             65             46
           
Aktie-relaterede nøgletal          
Børskurs pr. aktie ultimo (DKK) 315,0 158,0           61,0           32,5           33,8
Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK)           3,51           2,69           1,17           0,48           0,67
Indre værdi pr. aktie (DKK)           11,7           10,0            4,2            3,7            3,0
Udbetalt udbytte pr. aktie         20,50              -                -                -                -  

Vedhæftede filer

Årsrapport 2019_20 Meddelelse 196 - Årsrapport 19_20

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk