Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Udgivet den 30-03-2021  |  kl. 12:23  |  

Selskabsmeddelelse nr. 16/2021 30. marts 2021  

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S onsdag den 28. april 2021 kl. 17.00.

På grund af COVID-19 situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.

Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har tilmeldt sig ved at logge ind på investorportalen.

Det vil kun være bestyrelsesformand Anders Hestbech, adm. dir. Jan Pedersen samt dirigenten, der vil være til stede under generalforsamlingen, som live-streames. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigentBestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskabFremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemningBeslutning om vederlagGodkendelse af bankens lønpolitikValg af bestyrelsesmedlemmerValg af revisorBehandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærerEventuelt

Ad pkt. 4:
Banken følger Finanstilsynets henstilling om at udsætte beslutningen om aktieudbytte til 4.  kvartal 2021.

Ad pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

Ad pkt. 6:
a. Beslutning om vederlag 
Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, så menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 160.000, formanden modtager DKK 534.000 og næstformanden modtager DKK 267.000.
Herudover foreslår bestyrelsen, at medlemmer af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget uændret modtager DKK 27.000 samt at menige medlemmer af risikoudvalget og revisionsudvalget modtager DKK 54.000 og at formanden for risikoudvalget og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem modtager DKK 108.000.

Ad pkt. 7:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. En kopi heraf vil fra den 31. marts 2021 være tilgængelig på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 8:
I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse forud for generalforsamlingen fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 6. Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år, hvorfor der på generalforsamlingen alene skal vælges 3 kandidater. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021:

Anders Howalt-HestbechKlaus Moltesen RavnMikael Jakobsen

Alle har meddelt, at de modtager genvalg.
Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller på dette grundlag alle til genvalg.

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom en opdateret liste på ethvert tidspunkt kan findes på www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 9:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser i forbindelse med indstillingen, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af den lovpligtige revision.

Ad pkt. 10:
a. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 28. april 2026 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

 b. Bemyndigelse til beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden fra den 1. oktober 2021 og frem til den 31. december 2021 at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. En beslutning om at udbetale udbytte skal være i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende udbyttepolitik, og det samlede udbytte i henhold til denne bemyndigelse kan ikke overstige 50 % af årets resultat - efter skat og betaling af renter til hybrid kernekapital - i henhold til selskabets godkendte årsrapport for 2020.

Aktiekapital og stemmeret
I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelses­tidspunktet er nominelt DKK 371.824.624 fordelt på aktier à DKK 2,00 eller multipla heraf.
Vedtægterne indeholder en bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 200.000.000 med fortegningsret.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 2,00 repræsenterer én stemme. Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt 3-10 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, hvis vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er onsdag den 21. april 2021 ved døgnets udløb kl. 23:59.

Tilmelding, adgangskort og spørgsmål
Deltagelse i den elektroniske generalforsamling finder sted gennem en generalforsamlingsportal, der leveres af VP Investor Services.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk. Tilmeldingen skal i henhold til bankens vedtægter foretages senest fredag d. 23. april 2021, kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Generalforsamlingsportalen giver mulighed for at følge live-streaming fra generalforsamlingen, stille spørgsmål og afgive stemme.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til disek@andelskassen.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Afgivelse af stemmer og fuldmagt
Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes indtil tirsdag den 27. april 2021 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Det er muligt at afgive stemmer ved fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.
Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP SECURITIES i hænde senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59 via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. almindelig post til VP SECURITIES, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp.dk/gf senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59.

Fra onsdag den 31. marts 2021 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk:

Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag

Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationerFormularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagtLønpolitikÅrsrapporten for 2020Vederlagsrapport for 2020Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagenVejledning til deltagelse i elektronisk generalforsamling.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens hovedkontor.

Minimumskrav til systemer og oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse herunder link til generalforsamlingsportalen vil blive sendt pr. e-mail til aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen.

Ved elektronisk deltagelse er enhver aktionær selv ansvarlig for at sikre, at den pågældende aktionær har en smartphone med de nødvendige browsers eller en anden enhed (PC/Mac eller Tablet/iPad) med brugbar webbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. Banken påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs eventuelle spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer forekommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

Oplysninger om tilmelding, tekniske forhold samt afvikling af generalforsamling, herunder spørgsmål og indlæg under generalforsamlingen og afstemninger er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Hammershøj, den 30. marts 2021

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer

16-2021 Selskabsmeddelse_ Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank 16-2021 Indkaldelse til generalforsamling i Danske Andelskassers Bank

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar