Indkaldelse til generalforsamling

Udgivet den 24-03-2021  |  kl. 08:04  |  


Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2021


Indkaldelse til generalforsamling


København, 24. marts 2021


Ordinær generalforsamling i cBrain A/S

Onsdag den 21. april 2021 kl. 16.00 (mødet gennemføres elektronisk)


Fuldstændig dagsorden

    1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

    2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse

        a. Godkendelse af årsrapport

        b. Beslutning om decharge til ledelsen

    3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

    4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

        I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Henrik Hvidtfeldt og Lisa Herold Ferbing. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hvidtfeldt og Lisa Herold Ferbi

        a. Genvalg af Henrik Hvidtfeldt

        b. Genvalg af Lisa Herold Ferbing

    5. Valg af revisorer

         I henhold til selskabets vedtægter § 15.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

         a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

    6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

        a. Bestyrelsen indstiller at vederlagsrapport for 2020 godkendes (vejl. afstemning jf. selskabslovens § 139b, stk. 4

        b. Bestyrelseshonorar 2021 - bestyrelseshonoraret forhøjes for alle eksterne medlemmer med 25.000 DKK.

        c. Ændring af vedtægter (bilag)

            i. Pkt 6.1 og 6.2 (VP securities)

           ii. Nyt pkt. 7.6 (elektronisk generalforsamling)

        d. Vederlagspolitik 2021 (bilag)

        e. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen.

           Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

    7. Eventuelt


Fuldstændig elektronisk generalforsamling (uden adgang til fysisk fremmøde)
Selskabets bestyrelse har som følge af COVID-19 og med den særhjemmel som givet, besluttet, at selskabets ordinære generalforsamling afholdes uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt.
Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via Zoom. Zoom giver mulighed for at følge generalforsamlingens webcast, stille spørgsmål og stemme.
Vejledning og link til Zoom mailes til aktionærerne efter tilmelding via Investorportalen.
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen, brug af aktionærportalen eller til Zoom besvares ved henvendelse til cBrain, Investor Relation på telefon +45 72161811 (hverdage kl. 9-16).

Dagsorden mv.
Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd inklusiv de dokumenter som skal fremlægges på generalforsamlingen vil være tilgængelig på www.cbrain.dk/generalforsamling/forside  fra den 24. marts 2021. Årsrapport for 2020 og andre relevante dokumenter findes ligeledes på www.cbrain.dk/generalforsamling/forside.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Bestilling af adgangskort vil være mulig fra 24. marts 2021. Deltagelse i den elektroniske generalforsamling er betinget af, at aktionæren senest den 18. april 2021 kl. 23:59 har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres elektronisk via Investorportalen på  www.cbrain.dk/investor/investorportal.

Adgangskort
Bestilte adgangskort til den elektroniske generalforsamling mailes til aktionæren på den e-mailadresse, som aktionæren har angivet i Investorportalen ved tilmeldingen til generalforsamlingen. Det samme gælder vejledning til generalforsamlingens elektroniske afholdelse.

Fuldmagt
Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt skal ske senest den 18. april 2021 kl. 23:59 elektronisk via Investorportalen på www.cbrain.dk/investor/investorportal. Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme
Registrerede aktionærer kan afgive brevstemme. Det sker elektronisk via Investorportalen www.cbrain.dk/investor/investorportal ved at udfylde og sende blanketten senest den 16. april 2021 kl. 23:59. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Særlige vedtagelseskrav
Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om, at selskabets generalforsamlinger fremover skal kunne gennemføres uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling (dagsordenens pkt. 7a.), kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer herfor. 

Spørgeret
Fordi generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen, alene kunne stilles skriftligt. Korte spørgsmål kan stilles undervejs via systemets chatfunktion, men længere spørgsmål skal fremsendes forud for generalforsamlingen pr. mail til ir@cbrain.com.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 5.000.000. er fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme. 


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for cBrain A/S 
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet fil

Fondsbørsmeddelelser nr 2021-09 (Indkaldelse til generalforsamling)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk