Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 31-03-2021  |  kl. 08:53  |  

Selskabsmeddelelse nr. 3 - 2021
København, den 31. marts 2021


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2021, kl. 15.00, på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Vigtig information
Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres selskabets aktionærer til at afholde sig fra at deltage personligt i den ordinære generalforsamling. Selskabet vil løbende følge udviklingen og myndighedernes anvisninger.

Afgiv fuldmagt
Vi opfordrer alle vores aktionærer til at stemme ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen i henhold til dens anbefalinger eller i henhold til aktionærens eventuelle egen instruktion. Fuldmagt kan afgives indtil 23. april 2021. Se venligst nedenfor for yderligere information.
 
Afgiv brevstemme
Vi opfordrer vores aktionærer til at brevstemme. Brevstemme kan afgives indtil den 25. april 2021. Se venligst nedenfor for yderligere information.
 Se præsentationen til bestyrelsens beretning online
Præsentationen, som anvendes til bestyrelsens beretning samt ved gennemgang af de øvrige punkter på dagsordenen, vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, umiddelbart efter generalforsamlingen.
 Indsend spørgsmål før generalforsamlingen
Vi opfordrer vores aktionærer til at indsende eventuelle spørgsmål før generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til selskabet pr. e-mail til ntr@ntr.dk. Spørgsmålene vil blive besvaret på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, eller i præsentationen til bestyrelsens beretning.

Aktionærer, som uanset selskabets opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til generalforsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Som følge af rejserestriktioner og for at begrænse smittespredning vil NTR Holding A/S kun være repræsenteret ved begrænset deltagelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

Dagsorden

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 
 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 Vejledende afstemning om vederlagsrapport
 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021
 Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
 Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Forslag fremsat af bestyrelsen
 

a) Bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af selskabskapitalen.
 
b) Opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 10
Bestyrelsen foreslår, at dagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 10 opdateres for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter selskabet skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling.
 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Steffensen og Klaus Kjærulff samt nyvalg af Anders Ørjan Jensen. Niels Heering genopstiller ikke.
 
En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.
 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
 Eventuelt
 

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 49.494.000 fordelt på i alt 2.474.700 aktier, heraf 109.329 A-aktier a nominelt DKK 20 og 2.365.371 B-aktier a nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør 3.458.661 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er tirsdag den 20. april 2021.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Punkt 7 b) på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Fremlæggelse af dokumenter
I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2020 og vederlagsrapport 2020, formular til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 23. april 2021.

Adgangskort kan bestilles elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan adgangskort bestilles via e-mail til ntr@ntr.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager, eller ved telefonisk henvendelse til VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest fredag den 23. april 2021.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest søndag den 25. april 2021.

Brevstemme kan afgives elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.


NTR Holding A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

GF210427 Indkaldelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk