Selskabsmeddelelse nr. 04-2021

Udgivet den 07-04-2021  |  kl. 12:57  |  


NASDAQ Copenhagen A/S
                     

                                                                                                                                                                                 

            

SELSKABSMEDDELELSE NR. 04-2021 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (CVR-nr. 32774210)

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg:

TORSDAG DEN 29. APRIL 2021 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

Valg af dirigentBestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af årsrapport til godkendelseForelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapportPræsentation af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapportValg af medlemmer til bestyrelsenValg af revisorEventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

Fastsættelse af bestyrelsens honorar for valgperioden 2021/2022Eventuelt

På grund af COVID-19 pandemien opfordres kapitalejere til at iagttage de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger, herunder eventuelt ved ikke at deltage ved personlig fremmøde, men til at afgive stemme pr. fuldmagt eller brev. Såfremt antallet af fremmødte måtte medføre, at de til enhver tid gældende regler for forsamlinger ikke kan iagttages, vil bestyrelsen aflyse generalforsamlingen.

Majoritetskrav
Vedtagelse af dagsordenens punkt 1-8 kræver simpelt flertal.

Registreringsdato, møderet og stemmeret
En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. torsdag den 22. april 2021.

Adgangskort
Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal indløse adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Scandinavian Brake Systems A/S udsender adgangskort pr. post eller e-mail. Sidstnævnte kræver, at kapitalejerens e-mailadresse registreres på InvestorPortalen. Såfremt adgangskort ikke medbringes, vil kapitalejeren kunne få adgangskort til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske:

Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs-group.dk senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59 ellerVed at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs-group.dk, pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Tilmeldingsblanketten skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59.

Fuldmagt og brevstemme
Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.vp.dk/gf eller www.sbs-group.dk ved brug af Nem-ID eller VP-ID.Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs-group.dk.

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 23. april 2021 kl. 23:59.
Brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest tirsdag den 27. april 2021 kl. 23:59. 

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

Spørgsmål fra kapitalejerne
På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold, tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket og årsrapport 2020 vil være tilgængelig på selskabets kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg, og på www.sbs-group.dk fra onsdag den 7. april 2021.

Svendborg, den 7. april 2021
BESTYRELSEN

Vedhæftet fil

04-2021 Indkaldelse ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk