Tivoli A/S - Forløb af generalforsamlingen

Udgivet den 29-04-2021  |  kl. 12:44  |  

Tivoli A/S afholdt torsdag den 29. april 2021 ordinær generalforsamling med dagsorden som vedhæftet. 

Årsrapporten blev godkendt, herunder bestyrelsens fremsatte forslag om ikke at udlodde udbytte grundet udbyttebegrænsning på grund af modtaget kompensation for faste omkostninger samt det negative resultat. 

Følgende forslag fra bestyrelsen blev godkendt: 

Bestyrelsens vederlag for 2021. 

Vederlagsrapporten blev godkendt.

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Tom Knutzen, Claus Gregersen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack blev genvalgt. Endvidere sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund.

På bestyrelsens forslag, blev der til Tivoli A/S revision foretaget valg af PwC. 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig med Tom Knutzen som formand og Mads Lebech som næstformand. 

Med venlig hilsen 
Susanne Mørch Koch 
Adm. direktør 

Til aktionærerne i Tivoli A/S 

Ordinær generalforsamling i Tivoli  

Tivolis bestyrelse indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 29. april 2021 kl. 13:30. 

Henset til det udstedte forbud mod større forsamlinger og øvrige tiltag fra myndighederne for at hindre smittespredning af COVID-19, har Tivolis bestyrelse besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk (virtuel) generalforsamling. Dette er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som tillader selskaber at afholde fuldstændige elektroniske generalforsamlinger på trods af, at dette ikke på forhånd er vedtaget af aktionærerne eller anført i selskabets vedtægter. 

Det er derfor desværre ikke muligt at deltage fysisk på generalforsamlingen i år, men alle aktionærer kan deltage i generalforsamlingen via en generalforsamlingsportal, hvor aktionærerne kan følge et livestream af generalforsamlingen, skrive indlæg til dagsordenspunkterne og afgive stemmer ved eventuelle afstemninger.  

DAGSORDEN 

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.  Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021.  Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revisor. Eventuelt. 


  

Dokumenter og eftersyn 
Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport og vederlagsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Indkaldelse med link til de fuldstændige forslag samt dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport og vederlagsrapport samt formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, fremsendes tillige per e-mail til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom. Årsrapporten kan downloades på www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation samt afhentes i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V. 

Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets hjemmeside https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport, (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, (vi) vederlagsrapport 2020 (vii) vejledning om, hvordan man deltager i den elektronisk generalforsamling. 

Aktiekapital og stemmeret  
Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier à 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Aktuel stykstørrelse for kapitalandelene andrager 10 kr. svarende til 5.716.660 stk. kapitalandele. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der senest torsdag den 22. april 2021 kl. 23:59 har ladet deres aktier notere i ejerbogen eller har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet. Derudover skal aktionærerne have anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen senest søndag den 25. april 2021 kl. 23:59. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. 

Tilmelding til den elektroniske generalforsamling 
Aktionærer kan fra onsdag den 7. april 2021 til og med søndag den 25. april 2021 kl. 23:59 anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen elektronisk via Investorportalen på selskabets hjemmeside https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller via VP Securities A/S' hjemmeside www.vp.dk/agm. For at kunne deltage i generalforsamlingen skal aktionærerne oplyse en e-mailadresse ved tilmelding til generalforsamlingen. Efter tilmelding modtager hver enkelt aktionær en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen samt information omkring selve afviklingen af den elektroniske generalforsamling.  

Tekniske krav til deltagelse i den elektroniske generalforsamling 
For at deltage i generalforsamlingen skal den enkelte aktionær selv sørge for at have en computer, smartphone eller tablet med en webbrowser samt tilstrækkelig og en velfungerende internetforbindelse, der opfylder nedenstående krav: 

Browser 
Den elektroniske generalforsamling kan tilgås via såkaldte 'Evergreen browsere' på både PC/Mac, smartphone og tablet/iPad. 'Evergreen browsere' (Edge, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari kan også anvendes, selv om det ikke er en 'Evergreen browser'. 

Særligt vedrørende Apple-produkter 
Den elektroniske generalforsamling kan tilgås via de 3 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13 og 14). Aktionærer med ældre Apple-udstyr, som ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan installere og benytte en Chrome-browser. 

Internetforbindelse 
Kvaliteten af transmissionen afhænger af den enkelte aktionærs internetleverandør. Aktionærer bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission 

Spørgsmål/indlæg før generalforsamlingen 
For at lette afviklingen af generalforsamlingen opfordres aktionærer, der har spørgsmål/indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen til at sende dem ind på forhånd. Spørgsmål/indlæg vil blive læst op på generalforsamlingen og efterfølgende besvaret mundtligt. Aktionærerne opfordres til at sende spørgsmål/indlæg før generalforsamlingen på mail til juridisk direktør Caroline Reiler på care@tivoli.dk senest søndag den 25. april 2021, kl. 23.59. 

Afvikling af den elektroniske generalforsamling 
Generalforsamlingen afvikles via generalforsamlingsportalen. Aktionærerne skal logge på generalforsamlingsportalen for at deltage i generalforsamlingen. På generalforsamlingsportalen vil aktionærerne kunne  overvære generalforsamlingen via livestream, skrive indlæg til dagsordenspunkterne og afgive stemmer ved eventuelle afstemninger. 

Webcast 
Generalforsamlingen transmitteres via livestreaming (webcast) i generalforsamlingsportalen. Aktionærerne skal være logget ind for at kunne følge livestreamingen.  

Spørgsmål/indlæg under generalforsamlingen 
Efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen vil der som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og komme med indlæg til forslagene. Dette vil foregå skriftligt på generalforsamlingsportalen. Aktionærerne skal være logget på generalforsamlingsportalen for at kunne stille spørgsmål og komme med indlæg. Spørgsmål/indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. 

Afstemning  
Såfremt et dagsordenspunkt kommer til afstemning, vil dette tydeligt fremgå af generalforsamlingsportalen. Aktionærerne skal være logget på generalforsamlingsportalen for at kunne afgive stemme. Aktionærer, der har afgivet fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen kan ikke stemme under selve generalforsamlingen. 

Brevstemme 
Der kan afgives stemme pr. brev forud for generalforsamlingen ved brug af det materiale, der udsendes til aktionærerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. En brevstemme skal være VP Securities A/S i hænde senest onsdag den 28. april 2020 kl. 23:59. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. 

Fuldmagt 
Aktionærer kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt til navngiven tredjemand eller til bestyrelsen (herunder ved instruktionsfuldmagt).  Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og den offentliggjorte blanket til fuldmagt og brevstemme kan benyttes. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest søndag den 25. april 2021 kl. 23:59.  

Vedtagelseskrav 
Der foretages vejledende afstemning om dagsordenens punkt 5. De øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal 
  
Persondata 
I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Tivoli visse personoplysninger. I den forbindelse henvises der til Tivolis politik om behandling af personoplysninger, som er tilgængelig på  
www.tivoli.dk/da/om/behandling+af+personoplysninger
  

København, den 7. april 2021 
Bestyrelsen  
Tivoli A/S 

Vedhæftet fil

Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 6 - Forløb af Generalforsamling 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve