Et andet perspektiv på politisk risiko

Udgivet den 29-10-2018  |  kl. 16:58  |  

Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er som udgangspunkt upartisk, og politiske præferencer kan efter vores mening føre til alvorlige investeringsfejl. Vi foretrækker ikke et bestemt parti, en bestemt politiker eller ideologi og vurderer udelukkende den politiske udvikling i forhold til den mulige påvirkning af de finansielle markedert.

Ifølge vores analyser er politik en af de tre ting, der har størst indflydelse på aktiemarkedet, mens de to andre er stemningen hos investorer og økonomiske nøgletal. Derfor tror vi, at forståelse af, hvad politisk risiko er og ikke er, kan hjælpe aktieinvestorer til bedre at vurdere risici og muligheder på aktiemarkederne i den industrielle verden.

Først vil vi redegøre for, hvad politisk risiko ikke er. Selvom tilbagetrækning af politiske forslag efter et valg (eller kompromiser) muligvis skuffer nogle vælgere, mener vi, at dette ofte er en fordel for markederne, da det reducerer sandsynligheden for vedtagelse af gennemgribende lovgivning. Vi mener heller ikke, at det udgør en risiko, at et bestemt parti vinder valget. Et tilbageblik, i forhold til markedsafkast, i tidligere valgperioder viser ikke nogen markant statistisk forbindelse mellem, hvilket parti der har magten, og hvilke resultater vi ser på markedet - hverken i USA eller andre store demokratier.i En af de primære årsager til den manglende forbindelse, tror vi, er følgende: Politik betyder noget, men ikke politikerne - og politik er kun én af ingredienserne i den enorme, komplekse gryderet af oplysninger, som aktiemarkederne behandler dagligt.

Vi ser ofte overskrifter, der udtrykker bekymring, hvis der i nogle lande ikke er dannet en regering. Hvis der ikke er et enkelt parti, der har flertallet, og dannelsen af en koalition viser sig at være en langvarig eller umulig proces (hvilket muligvis resulterer i et hurtigt nyvalg), kan der være en periode, hvor der ikke sker andet, end at en midlertidig regering udfører de grundlæggende funktioner som f.eks. at holde øje med budgettet. Som vi ser det, kan dette faktisk være en fordel, da det kan mindske den politiske risiko i en periode (se mere om dette nedenfor). Eksempelvis var Belgien i 589 dage uden en regering i perioden 2010-2011, hvilket er en verdensrekord. En gældskrise i eurozonen og det heraf følgende regionale bear-marked - dvs. en længere periode med fald i aktiemarkedet på 20% eller mere - ramte landet i denne periode.ii Det er vores opfattelse, at disse omstændigheder medvirkede til et fald i de belgiske aktier på 9,5%.iii I den samme periode faldt hele eurozonens aktier 13,8%.iv Da Belgien klarede sig forholdsvist godt på trods af deres manglende regering, er der ingen tegn på, at dette var specielt negativt i forhold til aktierne. Da Holland var uden regering i 225 dage i 2017 skete der noget tilsvarende, idet de hollandske aktier steg 9,4 %.v Denne stigning lå en del over MSCI World Index (som er et globalt kapitalvægtet indeks, der måler afkastet på udvalgte aktier i 23 industrialiserede lande verden over).vi Efter vores mening viser dette, at det ikke har betydning for markederne, hvis der mangler en regering i en periode.

Når vi ser nærmere på mediedækningen, ser det ud til, at personlige dramaer og skandaler, der er relateret til et lands regering, typisk rammer overskrifterne og også kan opfattes som en trussel - men dette til trods, mener vi ikke, at de har den store relevans for markedet. Selvom Sydkorea oplevede en politisk skandale i slutningen af 2016 og starten af 2017, der førte til afsættelse af præsidenten, faldt de koreanske aktier kun i starten af perioden, og derefter steg de gradvist under rigsretssagen og i forbindelse med det nye valg.vii Der skete noget tilsvarende under den amerikanske præsident Bill Clintons rigsretssag og rettergang i 1998-1999, idet S&P 500 (som er et bredt, kapitalvægtet indeks, der måler afkastet i 500 store amerikanske virksomheder) først oplevede en ikke-relateret korrektion - dvs. et kort, brat, stemningsbaseret fald på mellem 10 % og 20 % - der var knyttet til den asiatiske valutakrise, men overordnet set var der en stigning i denne periode.viii

Generelt set mener vi, at partiskhed kan gøre det svært for investorer at se klart, og derfor foretager nogle investorer nogle ideologisk baserede valg, der truer deres langsigtede mål - måske sælger de deres aktier i et bull-marked, fordi de kandidater eller partier, som de er modstandere af, er kommet til magten. Lad os igen fokusere på, hvad der rent faktisk har betydning. Vi opfordrer investorer til at overveje nogle emner, der kan påvirke risikoen for, at politiske kræfter (en specifik politik) kan true den økonomiske vækst og forstyrre markederne. I det følgende beskriver vi tre eksempler.

En samlet og enig regering

Efter vores mening øger en regering med et stærk lovgivningsmæssigt flertal og intern enighed sandsynligheden for, at der vedtages gennemgribende lovgivning. Aktiemarkederne bryder sig typisk ikke om dette - store reformer giver ofte vindere og tabere, og studier af menneskers adfærd og psykologi viser, at taberne bliver særligt påvirket af dette.ix Efter vores mening kan store lovpakker fremkalde bekymring, da virksomhederne måske begynder at spekulere på, hvem der bliver taberne, når ejendomsretten ændres næste gang. Vi mener, at denne frygt kan mindske risikovilligheden, mens virksomhedsejere og investorer afventer yderligere ændringer. Selvom denne form for usikkerhed kan påvirke markedet i den ene retning, mener vi dog, at det er muligt, at andre positive ting kan opveje dette.

Brede flertal og kompromiser

For nogle kan dette lyde som en god ting for aktiemarkedet - partier, der bliver enige om fælles kompromiser, må da give færre ændringer, ikke? Vi tror ikke, at dette altid er tilfældet i praksis - det er ikke ualmindeligt med store lovpakker med flere partier bag. I USA betød vedtagelsen af Sarbanes Oxley Act i 2002, som flere partier stod bag, at virksomheder med børsnoterede aktier blev pålagt store lovmæssige og ansvarsrelaterede byrder. Efter vores mening medvirkede dette til at forværre bear-markedet i 2000-2002. For nylig blev de to britiske partier Labour og Konservative, som traditionelt har været modstandere, enige om og vedtog en lov om at lægge loft på prisen på el og varme i private hjem til gavn for omkring halvdelen af de britiske husstande. Selvom den overordnede økonomiske påvirkning sandsynligvis er ret lille, er det et eksempel på, hvordan lovgivning, der vedtages i den bedste mening og udgør et kompromis mellem flere partier, kan påvirke virksomheders rentabilitet.

Politisk risiko i økonomier under udvikling

Lande, der er klassificeret af MSCI (Morgan Stanley Capital International) som markeder under udvikling - dvs. typisk lande på et lavere økonomisk udviklingsniveau end de store lande som USA, Storbritannien, Japan, Australien og andre lande i Vesteuropa - har typisk mere skrøbelige politiske institutioner, f.eks. i forhold til den dømmende og lovgivende magt samt processer til at afholde frie og åbne valg. I disse lande kan politisk risiko tage en lidt anden form. Den udøvende magt kan forsøge at trænge sig ind på den dømmende eller lovgivende magt - eller måske true centralbankens uafhængighed. Dette ser ud til at ske i øjeblikket i Tyrkiet, som er et marked under udvikling. Lederne i EU har også advaret regeringer i EU-lande under udvikling, herunder Rumænien, Ungarn og Polen, om at blande sig i domstolenes arbejde. Efter vores mening er dette en vigtigt politisk risiko, som skal overvejes af dem, der investerer i udviklingslande. I industrilande er denne risiko ganske vist ikke så almindelig, men der kan stadig opstå en problematisk politisk taktik. Eksempelvis i USA i 1970-1972, hvor præsident Richard Nixon pressede den daværende chef for USA's centralbank, Arthur Burns, til at stimulere økonomien via en løs pengepolitik, hvilket med tiden førte til en hurtigt stigende inflation.x Efter vores mening er der dog ikke tegn på, at denne type handlinger vil ske inden for overskuelig fremtid, hverken i USA eller i de udviklede europæiske lande.

Til slut en bemærkning om forsigtighed: Vi har den holdning, at investorer altid skal overveje politiske faktorer sammen med de økonomiske og stemningsbaserede påvirkninger - samt overveje, hvordan de ænder sig og påvirker hinanden indbyrdes. Som vi ser det, angiver de fleste tegn for fremtiden, som vi kan se i dag, at den globale økonomi fortsat vil stige - samtidig med at stemningen hos investorerne ser ud til at være på vej op generelt set, uden at der er tegn på overophedning. Sammen med den stilstand, vi mener, er fremherskende i de fleste regeringer i de udviklede landene, ser vi meget, der peger på, at bull-markedet fortsætter i de kommende måneder.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

iKilde: FactSet, pr. 08-08-2018. Argumentet er baseret på aktieindekserne S&P 500, MSCI Germany, MSCI France og FTSE 100 i perioden fra 16-05-1974 til 08-08-2018. Argumentet refererer til hvert indeks i den respektive lokale valuta for at undgå skævvridning på grund af udsving i valutakurser.

iiIbid. Baseret på MSCI European Economic and Monetary Union Index, afkast med nettodividende i EUR i perioden fra 02-05-2011 til 25-01-2013.

iiiIbid. MSCI Belgium Index, afkast med nettodividende i DKK i perioden fra 26-04-2010 til 06-12-2011.

ivIbid. MSCI European Economic and Monetary Union Index, afkast med nettodividende i DKK i perioden fra 26-04-2010 til 06-12-2011.

vIbid. MSCI Netherlands Index, afkast med nettodividende i DKK i perioden fra 15-03-2017 til 26-10-2017.

viIbid. MSCI World Index, afkast med nettodividende i DKK i perioden fra 15-03-2017 til 26-10-2017.

viiIbid. Baseret på MSCI Korea, afkast med nettodividende i DKK i perioden fra 06-10-2016 til 09-05-2017.

viiiIbid. Baseret på S&P 500 Price Index, afkast i USD i perioden fra 17-01-1998 til 12-02-1999. Den første dato er den dag, hvor nyheden om skandalen kom ud. Den anden dato er den dag, hvor Clinton blev dømt.

ix"Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias", af Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch og Richard H. Thaler, Journal of Economic Perspectives, vinter 1991.

x"Nixon's Influence on Fed Revealed : Critical Letter From Reagan Shunted Aside, Memos Show," Staff, Associated Press, 23-03-1988. http://articles.latimes.com/1988-03-23/business/fi-1822_1_nixon-white-house

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk