Fisher Investments Nordens syn på demografiens indvirkning på aktiemarkedet

Udgivet den 01-06-2023  |  kl. 19:34  |  

Varsler en aldrende befolkning om økonomisk nedgang? De eksperter, vi følger, argumenterer ofte for, at en aldrende befolkning er ensbetydende med færre forbrugere, mindre arbejdsstyrke, lavere produktivitet og højere skattebyrde for staten. Det er alle scenarier, som de mener, vil hæmme den økonomiske vækst og dermed lægge en dæmper på aktiekurserne. Alligevel viser Fisher Investments Nordens undersøgelse af befolkningstendensernes økonomiske indvirkning, at frygten i forhold til demografi og aldrende befolkning er for voldsom.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens undersøgelse af befolkningstendenserne viser bl.a., at de bevæger sig umådeligt langsomt - over en årrække og endda generationer. Ifølge De Forenede Nationer (FN) lå USA's fødselstal i 1950'erne over 20 pr. 1000 indbyggere.[i] Det var det efterkrigsfænomen, som amerikanerne kalder "babyboomet", og det har næret en stor del af den demografiske frygt, som vi ser, da fødselstallene for den periode ikke er set siden. Da vi nåede 1969, var USA's fødselstal faldet til 17,5 per 1000 indbyggere, og det faldt til 15 i midten af 1970'erne.[ii] Derefter steg det en kende i 1980'erne og 1990'erne, før det atter faldt. Nu ligger fødselstallet på omkring 10.[iii] Vi mener, det kan tolkes på forskellige måder. Selvom tendensen generelt er nedadgående, har udviklingen været volatil, og dermed forekommer det os at være for usikkert at foretage så lineære ekstrapoleringer ud fra det seneste fødselstal. Alligevel er det vores erfaring, at de fleste befolkningsprognoser er lineære beregninger, hvor der ikke tages højde for potentielle fremtidige ændringer (f.eks. immigration). Desuden har FN anerkendt, at lande ofte foretager fejl i indberetningen af tallene og tæller/indberetter for få af de vitale hændelsers indvirkninger.[iv]

Men ifølge Fisher Investments Nordens undersøgelse af de langsigtede tendenser, er der ikke meget, der tyder på, at de påvirker økonomisk vækst eller markedsbetingelserne. Overvej følgende: I den ovenfor beskrevne periode blev det amerikanske fødselstal stort set halveret.[v] På trods af det boomede økonomien og sammen med den aktiemarkederne med de sædvanlige cyklusser med vækst og afmatning, bull- og bear-markeder.[vi] Vi mener, at det understreger to pointer: For det første så dikterer befolkningstendenser ikke den generelle økonomiske udvikling. For det andet, så mener vi, at de underliggende cyklusser viser, at andre faktorer påvirker markederne i højere grad. Ifølge Fisher Investments Nordens analyser skuer aktier 3-30 måneder frem i tiden med fokus på, hvordan virksomhedernes indtjening tænkes at ville udvikle sig. Vi mener, at indtjening er en funktion af den økonomiske cyklus, med de regelmæssige stigninger og fald, der optræder i den givne periode. Derimod kan befolkningstendenser, som det er påvist ovenfor, være årtier om at udvikle sig. Eller tænk på figur 1, som er en opstilling over de 23 lande for MSCI World Index' bestanddele opstillet efter befolkningstilvækst inden for de seneste indberettede 10 år. Hvis befolkningstendenser havde en væsentlig indvirkning, kunne man forvente, at hurtigere voksende befolkninger set over tid klarer sig bedre. Men som det kan ses, er der ingen korrelation mellem resultaterne på aktiemarkedet og de demografiske data.

Figur 1: MSCI World Index-bestanddelenes befolkningsvækst over for aktiemarkedsafkastet

Land       Befolkningstilvækst, 2012 - 2021         MSCI Index-afkast, 12/31/2011 - 12/31/2021

Israel                                  18,4%                                                       72,3%

New Zealand                       16,2%                                                      188,4%

Australien                           13,0%                                                      117,2%

Canada                               10,2%                                                      105,2%

Sverige                                9,4%                                                       191,8%

Irland                                  9,4%                                                       185,9%

Schweiz                              8,8%                                                       226,1%

Norge                                 7,8%                                                        72,6%

Østig                                  6,2%                                                       137,3%

USA                                   5,7%                                                        402%

Storbritannien                      5,7%                                                        87,1%

Danmark                             4,7%                                                       418,1%

Nederlandene                      4,6%                                                       345,9%

Belgien                               4,4%                                                       114,8%

Hongkong                           3,7%                                                       145,0%

Tyskland                             3,4%                                                       150,4%

Frankrig                              3,2%                                                       190,1%

Singapore                           2,7%                                                         80,6%

Finland                               2,4%                                                        213,7%

Spanien                              1,4%                                                        41,6%

Italien                                 -0,7%                                                       102,0%

Japan                                -1,5%                                                        154,5%

Portugal                             -1,8%                                                        32,2%

MSCI World Index                                                                             277,5%

Kilde: World Data Info og FactSet, pr. 14/4/2023. Kumulativ befolkningstilvækst og kumulative afkast af MSCI Index med nettoudbyttet i EUR, 31/12/2011-31/12/2021.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Hvis en befolkning aldres, viser Fisher Investments Nordens undersøgelse af staternes politik, at politikerne kan handle - og historisk set også har gjort det. Lande kan f.eks. justere deres beskatningssystem, hvis det er nødvendigt for fortsat at kunne finansiere en tungere pensionsbyrde. Alternativt kan politikerne justere pensionsalderen, som det for nyligt er set i Frankrig. [vii] Dette kan føre til en svær overgang og frustrere de påvirkede parter, men ved at gøre det letter man presset på pensionssystemet. Vi har også set regeringer vurdere andre valgmuligheder for pensionsfinansiering, herunder at tilpasse pensionsydelsen til leveomkostningerne og gøre den indtægtsafhængig (hvor man udfaser dem, der har højere, ikke-pensionsrelaterede indtægter). Vi har ingen holdning til, hvad der er bedst, men nævner blot de muligheder, der drøftes.

Desuden kan ældre generationer, i takt med at økonomierne i stigende grad baseres på tjenesteydelser og viden, fortsætte med at bidrage til arbejdsmarkedet, og Fisher Investments Norden mener, at deres erfaring kan være uvurderlig.[viii] Overvej følgende: Antallet af mennesker i aldersgruppen 55-64 i Europas arbejdsstyrke er siden 2005 steget fra 37,2 mio. til 47,8 mio.[ix] Dertil kommer de teknologiske fremskridt, der har styrket produktiviteten og drevet den økonomiske vækst pr. indbygger i vejret.[x] Den amerikanske industrialist Henry Fords samlebånd i starten af det 20. århundrede er et klassisk eksempel, da det reducerede produktionstiden for en bil fra en halv dag til halvanden time.[xi] Kunstig intelligens er et mere moderne eksempel, da udviklingen på området har været med til at skabe fremskridt inden for sundhedsvæsen, transport, produktion og landbrug.[xii] Desuden bruger investorerne milliarder af kroner på at finansiere innovation, og en del af investeringerne er rettet mod at betjene den ældre befolkning i form af lægemidler og udstyr, der forbedrer livskvaliteten. Vi mener, at det er et positivt for økonomien.

Desuden kan en aldrende befolkning (hvilket jo også sker) forbruge varer og tjenesteydelser på alt fra personlige helseprodukter til at forkæle deres familie med at spise ude eller tage på ferie. Fisher Investments Norden ser dette som et positivt, økonomisk bidrag, uanset om midlerne til det stammer fra en folkepension eller privat opsparing. Vi mener, at det, som eksperterne betegner som "en udfordring", snarere er en investeringsmulighed og potentiale for økonomisk vækst, frem for mangel på samme. 

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FN, pr. 14/4/2023.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Rapporten "World Population Prospects The 2012 Revision", Population Division, Department of International Economic and Social Affairs i FN's Sekretariat, 2012.

[v] Kilde: FN, pr. 14/4/2023.

[vi] Kilde: US Bureau of Economic Analysis og FactSet, pr. 14/4/2023. Udsagnet er baseret på S&P 500 Total Return (i USD) og det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP), 1/1/1950-13/4/2023. BNP er statens mål for et lands økonomiske produktion. Et bull-marked er en længere periode med generelt stigende aktiekurser. Et bear-marked er et længere fald på aktiemarkedet, hvor faldet er større end -20 % og normalt drevet af grundlæggende faktorer. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan udmønte sig i højere eller lavere investeringsafkast.

[vii] "French President Macron Overrides Parliament to Pass Retirement Age Bill," Jenni Reid, CNBC, 16/3/2023.

[viii] "Americans Are Retiring Later in Life Versus 30 Years Ago," Kerry Hannon, Yahoo! News, 29/8/2022 og "Why People Are Working Longer," C.S., The Economist, 11/6/2018.

[ix] Kilde: St. Louis' afdeling af centralbanken, pr. 14/4/2023. Arbejdsdygtig befolkning: 55-64 år: Alle personer i euroområdet (19 lande), 2005-2021.

[x] "Five Ways Technology Can Help the Economy," Elena Kvochko, World Economic Forum, 11/4/2013.

[xi] "Ford's Assembly Line Starts Rolling," Staff, History.com, 30/11/2020.

[xii] "What Is Artificial Intelligence and How Is It Used?," Staff, Europa-Parlamentet, 29/3/2021. Kunstig intelligens (AI) er en computers evne til at lære fra en større datamængde og efterfølgende efterligne menneskelige reaktioner.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk