Investér hos kapitalforvalter med samme interesser som investor

Udgivet den 13-11-2014  |  kl. 11:38  |  

Da fundamentet til Formuepleje blev lagt tilbage i 1986, var det ud fra et ønske om at tilbyde et reelt alternativ til de mange investeringsprodukter, der fandtes, som havde en uigennemsigtig gebyrstruktur med talrige indbyggede interessekonflikter. Det ønske har vi siden holdt fast i, og det betyder, at Formuepleje stadig er en anderledes kapitalforvalter.
 
Spørger man kapitalforvaltningen, rådgiverne, direktionen eller hvilken som helst af Formueplejes øvrige medarbejdere, vil de altid sige, at Formuepleje er noget helt særligt.

Som kritisk modtager af denne information, kan og bør man så spørge sig selv, hvor stor vægt man skal tillægge sådan en påstand, når den tydeligvis kommer fra nogen, der har en klar interesse i at fremstå så godt som muligt og promovere sig selv.

Det er altid godt at være kritisk og tænke sig om, men lige i dette tilfælde er der faktisk noget om snakken. Formuepleje er en unik og ganske særlig kapitalforvalter. Og det er ikke bare vores subjektive holdning. Det er fakta.

Gør-det-selv-investeringen, der voksede
I virkeligheden er Formueplejefundamentet udsprunget af en enkelt idé. Formuepleje er skabt for at lave investeringsløsninger, som vi selv vil investere i. I bund og grund handler det om at lave investeringer, som er simple, til at forstå, og som er gennemskuelige. Helt grundlæggende bygger Formuepleje på fire principper:
1.
Vi har sammenfaldende interesser med vores investorer.

2.
Vi har ingen indtjening på transaktioner og handel med værdipapirer.

3.
Vi leverer uafhængig kapitalforvaltning.

4.
Vi har en transparent og gennemskuelig omkostningsstruktur.

Det er disse fire principper, der definerer Formuepleje, og som ikke altid er standard i branchen. Lad os starte med det første:

Interessefællesskab giver bedre afkast
En væsentlig årsag til den usikkerhed, der findes hos investorer, er den arbejdsdeling, der hersker i hele finansverdenen. Styrer man selv sine investeringer i samarbejde med en investeringsrådgiver, er det jo i sagens natur én selv som kunde, der må tage de store beslutninger, velvidende at rådgiveren lever af omsætning. Det er et dårligt set-up med en markant indbygget interessekonflikt, og det er stærkt medvirkende til, at private investorer ifølge talrige undersøgelser klarer sig dårligt på de finansielle markeder.

I Formueplejeforeningerne tager vi 100 procent ansvar for investeringerne, når blot investor har valgt risikoniveau. Og vi tager vores egen medicin. Ledelse og medarbejdere i Formuepleje har i dag investeret et trecifret millionbeløb i Formueplejeforeningerne. Det gør vi kun, fordi vi tror på, at medicinen virker. I sig selv giver dette setup et incitament til, at vi hele tiden gør os umage med investeringerne, og at vi har fokus på alle de omkostninger, der er forbundet med at investere. Det er lige fra at sikre, at porteføljerne sammensættes, så vi får det højeste risikojusterede afkast, til at vi opnår lave lånerenter, kursspread og handelsomkostninger i foreningerne. Investorerne i Formueplejeforeningerne kan dermed stole på, at det er hensynet til det bedst mulige risikojusterede afkast på langt sigt, der står øverst. Og det er en væsentlig forskel fra andre kapitalforvaltere på det danske investeringsmarked.

Bedre afkast = højere indtjening
For at sikre, at vi altid har fokus på at skabe et godt investeringsresultat indenfor de mulige risikorammer, opererer vi i Formuepleje med et resultathonorar. Det er på 10 procent af investeringsafkastet - men indtræder udelukkende, når de indre værdier er i all-time-high. Det vil sige, når alle investorer har positivt afkast. Flere har undersøgt effekten af denne aflønningsmodel, og det viser sig - måske ikke overraskende - at de kapitalforvaltere, der bliver belønnet for at skabe positive afkast til deres investorer, præsterer bedre og leverer markant højere afkast end dem, der udelukkende aflønnes med et fast honorar, uanset hvilken indsats de lægger i deres arbejde. For Formuepleje er det logisk, at den kapitalforvalter, der belønnes for sine præstationer, arbejder hårdere og mere dedikeret på at skabe højt risikojusteret afkast, end den kapitalforvalter, der bliver aflønnet uanset leveret afkast. Alligevel er det kun omkring én procent af kapitalforvaltere på det danske marked, der har indgået aftale om resultathonorar med deres investorer. Konklusionen er derfor, at Formuepleje er drevet af den simple læresætning, at "sammenfaldende interesser mellem investor og forvalter fører til en bedre performance".

Kurtage er en dårlig rådgiver
Formuepleje har fravalgt at have indtjening fra enhver form for handelsaktivitet i Formueplejeforeningerne. Det gælder kurtager og kursspreads ved køb og salg af alle værdipapirer, spreads ved valutatransaktioner og lånerenter, marginaler og så videre.

Den transaktionsbetaling, der foregår i forbindelse med køb og salg og risikostyring i værdipapirporteføljerne går udelukkende til de eksterne parter, som Formuepleje handler med. Derfor er det i Formueplejes interesse, at alle kurtagesatser og omkostninger hele tiden er absolut konkurrencedygtige og knivskarpe.

Såfremt Formuepleje Fondsmæglerselskab modtog ekstrabetaling hver gang, der foregik en transaktion i foreningerne, ville det ødelægge vores fokus og skabe en interessekonflikt, da investorerne ikke længere ville kunne være sikre på, hvad Formueplejes drivkraft er - er det maksimering af kurtageindtægter, eller er det bedst mulig kapitalforvaltning? Formuepleje handler kun et værdipapir, hvis det medfører en forbedring af det forventede afkast - ikke for at nå et kurtagebudget. Vi har alene valgt kapitalforvaltning - og kun det - fordi vi mener, at kurtage er en dårlig rådgiver, når man vil træffe de bedste investeringsbeslutninger. Motivet skal være ensrettet og til gavn for investor. På den måde kan vi koncentrere os om at lave investeringer, vi kan stå ved og profitere på i længere perioder. Det vil sige, at vores fokus er på absolutte, positive og ikke mindst langsigtede afkast.

Uafhængig kapitalforvaltermed fokus på gennemsigtighed
Som tidligere nævnt har vi altid bestræbt os på at holde os frie og uafhængige af eksterne børsmæglere og banker og deres særinteresser. Det er dog ikke ensbetydende med, at vores rådgivere kun vil anbefale Formueplejeprodukter til investorerne.

Vi mener selvfølgelig, at vores produkter har nogle særlige fordele og kan dække størstedelen af enhver investors behov, men virkeligheden er jo, at vores kunder også har andre investeringsprodukter, som dækker andre investeringsmæssige vinkler end det, som er indeholdt i de investeringsløsninger, Formuepleje udbyder.

Konkret betyder det, at Formuepleje har et avanceret analyseværktøj, Formueanalysen, hvor rådgiverne kan indlægge enhver kundeportefølje - inklusive fast ejendom. Formueanalysen vurderer afkast- og risikoforholdene og giver et samlet billede af porteføljens robusthed over for forskellige begivenheder.

Formueanalysen tilbydes kunder, der investerer for mindst 5 millioner kroner gennem Formuepleje. Som uafhængig kapitalforvalter med et globalt udsyn og dyb viden om alverdens investérbare aktivklasser kan Formueplejes rådgivere levere konkret rådgivning om andre investeringsprodukter end Formueplejes egne. Udgangspunktet er den bedst mulige portefølje for kunden i forhold til hans eller hendes individuelle behov for afkast, likviditet, risikoholdning samt investeringshorisont. Derfor er det helt naturligt, at en stor veldiversificeret portefølje indeholder andre aktivklasser end dem, som Formuepleje udbyder.

Hvad du ser, er hvad du får
Hvorvidt en kapitalforvalter er en indtægt eller en udgift, bestemmes af flere ting - herunder omkostninger. Men hvorvidt en kapitalforvalter kan levere værdi, bestemmes af en række faktorer:
1.
+/- Markedet

2.
+/- Investeringsfilosofi/koncept*

3.
+/- Evner hos manageren

4.
- Synlige omkostninger**

5.
- Svært synlige omkostninger***

 = Resultat

Markedet kan hverken investor eller kapitalforvalter gøre meget ved, men hvis man udelukkende tager udgangspunkt i de synlige omkostninger som nævnt på forrige side, så snyder man sig selv.

Man får heller ikke svar på, om kapitalforvalteren er en indtægt eller en udgift ved at kigge på de synlige omkostninger - men derimod ved at sammenligne afkastet efter alle omkostninger.

Formueplejeforeningerne har ingen svært synlige omkostninger, idet alle omkostninger i forbindelse med handel kun er drevet af, at vi vil træffe den bedste investeringsbeslutning.

De synlige omkostninger er derimod ganske tydelige og opstået ud fra ønsket om at have et interessefællesskab med investorerne. I Formueplejeforeningerne er der kun to typer omkostninger: Et fast honorar på 0,55-2,25 procent af den indskudte kapital plus et resultathonorar, der udgør 10 procent af afkastet efter faste omkostninger. Som beskrevet indtræder resultathonoraret på 10 procent udelukkende, når de indre værdier er i all-time-high - altså det vi kalder High Water Mark.

Det betyder, at man som investor kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Konsekvensen er, at eventuelle kurstab skal tjenes ind, før der igen betales resultathonorar. Det mener vi er fair - også selvom helt nye investorer i for eksempel Epikur og Penta kan investere her, uden at der endnu skal betales resultathonorar.

På rette vej
Vi gør tingene på vores egen måde, fordi vi mener, det er den bedste og mest rimelige måde at arbejde med vores egne og andres penge på. Vi tror fuldt og fast på vores investeringskoncept og -strategi, og derfor er vi heller ikke bange for at gå imod strømmen. For vi vil lave værdiskabende investeringer. Det kræver, at vi leverer et alternativ. Den tankegang har skabt et solidt langsigtet afkast til investorerne i mere end 26 år, og det er planen at det også vil ske fremadrettet. Vi vil gøre os umage.

 

* Nogle kapitalforvaltere har fokus på undervurderede aktier, vækst- eller fremtidsbaserede aktier - eller som de klassiske Formueplejeforeninger på balancerede porteføljer og tangentporteføljeteori.
 ** Synlige omkostninger omfatter porteføljegebyr og markedsføringsomkostninger.
 *** Svært synlige omkostninger er tillagte handelsomkostninger som for eksempel kurtager, kursspreads, låneomkostninger med mere.

Udgivet af: Søren Verup