Delårsrapport for 1. kvartal 2020 - Forventninger til vækst fastholdes

Udgivet den 15-05-2020  |  kl. 06:59  |  

Bestyrelsen for Wirtek a/s har i dag behandlet og godkendt regnskabet for første kvartal 2020 for Wirtek koncernen.

Omsætningen for første kvartal 2020 blev 6.992 t.kr., hvilket er 30% bedre end samme periode 2019. Resultat før skat for kvartalet viser et overskud på 824 t.kr., 180% bedre end samme periode 2019.

Ledelsen er meget tilfreds med udviklingen i første kvartal, der har vist stor positiv vækst på både top- og bundlinje. Samme høje vækst kan muligvis ikke opretholdes de kommende kvartaler, idet nogle projekter er blevet udsat pga. COVID-19 pandemien. Der er ingen indikationer på, at kunderne stopper allerede igangsatte projekter på grund af COVID-19, og enkelte kunder har tilkendegivet at ville udvide engagementerne, mens en del forventede projekter er udsat som allerede nævnt.    

Wirtek forventer på denne baggrund stadig en tocifret vækst på top og bund for hele 2020, og fastholder de i FN-meddelelse nr. 114 af 6/3 2020 udmeldte forventninger til 2020, med en omsætning på mellem 26 mio. kr. og 28 mio. kr. og et resultat før skat på mellem 1,55 mio. kr. og 1,75 mio. kr. 

Ledelsen følger udviklingen i COVID-19 pandemien meget tæt for at kunne agere hurtigt og sikkert i forhold til ekstraordinære hændelser i forbindelsen med pandemien. Selvom COVID-19 pandemien skaber store usikkerheder for mange virksomheder, så er Wirtek godt rustet til at håndtere krisen, idet selskabet ikke er eksponeret i væsentlig grad overfor specifikke sektorer eller enkeltkunder. Ledelsen forventer desuden øget efterspørgsel efter selskabets ydelser, efterhånden som samfundene igen åbnes op og forholdende normaliseres for Wirtek's kundegruppe. Ledelsen fortsætter derfor den valgte økonomiske kurs i koncernen med fokus på en solid profitabel økonomisk vækst, en fortsat god soliditetsgrad og en fortsat stigende likviditetsskabelse.


Resume af de opnåede økonomiske resultater

Kvartalsregnskabet viser følgende væsentlige økonomiske resultater:

Wirtek realiserede i første kvartal 2020 en omsætning på 6.992 t.kr., en vækst på 30% i forhold til en omsætning på 5.366 t.kr. for første kvartal 2019. Periodens resultat før skat blev et overskud på 824 t.kr., en fremgang på 530 t.kr. (180%) i forhold til første kvartal 2019. Den likvide beholdning er steget fra 2.365 t.kr. ultimo marts 2019 til 3.705 t.kr. ultimo marts 2020, en forøgelse på 57%. Soliditeten (egenkapitalandelen) for Wirtek koncernen er 49% ultimo marts 2020 i forhold til 46% ultimo 2019.

EPS (indtjening pr. aktie) for første kvartal er på 0,11 kr. i forhold til 0,04 kr. for samme periode 2019.


Væsentlige aktiviteter og hændelser i første kvartal af regnskabsåret 2020

Wirtek's kvartalsmeddelelse dækker perioden fra 1. januar 2020 til 31. marts 2020. 

Væsentlige aktiviteter og hændelser for kvartalet:

Som et led i Wirtek's fokus på investorpleje har selskabet indgået en likviditetsstiller­aftale med Lago Kapital Ltd fra februar 2020. Denne aftale sikrer en spredning mellem købs- og salgspriser på Wirtek's aktier på maksimalt 4%. 

Wirtek er overgået fra halvårsrapportering til kvartalsrapportering, så selskabets investorer får øget indsigt i Wirtek's resultater. 

Selskabets ledelse indstillede til den ordinære generalforsamling for 2019 en udbetaling af udbytte på 0,16 kr. per aktie. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i april måned. Udbyttet svarede til et direkte afkast på 2,2% i forhold til slutkursen på Wirteks aktier ultimo 2019.

For at reducere omkostninger, og dermed yderligere øge profitabiliteten i koncernen, er det 100% ejede datterselskab Software-Pro ApS fusioneret med moderselskabet Wirtek A/S i løbet af 1. kvartal 2020.

Grundet COVID-19 pandemien har Wirtek siden marts måned iværksat en række initiativer, så selskabets medarbejdere fortsat kan servicere vores kunder under hensyntagen til vores medarbejderes sikkerhed. Dette indebærer bl.a. forøget brug af hjemmearbejds­pladser til medarbejderne. Wirtek er heldigvis vant til at arbejde agilt på afstand i forhold til vores kunder, så denne midlertidige omstilling medfører ikke nævneværdige ulemper for kunderne. 


Forventninger til 2020

Ledelsen fastholder forventningerne til hele 2020:

Omsætningen for 2020 forventes at ligge mellem 26,0 mio. og 28,0 mio. kr., en vækst på 12% til 21% i forhold til 2019.

Resultat før skat for 2020 forventes at ligge i intervallet 1,55 mio. kr. til 1,75 mio. kr., en vækst på 15% til 30% i forhold til 2019.

Likviditetsberedskabet i Wirtek koncernen forventes fortsat at blive styrket gennem driften i løbet af 2020.

Ledelsen har et fortsat mål om, at Wirtek skal være en stabil vækstaktie, som tilgodeser selskabets investorer med både høj udbyttebetaling og stigende aktiekurs. Ledelsens mål er udbetaling af udbytte på minimum 2% af ultimo aktiekursen for året - dog udbetales maksimalt 75% af årets resultat efter skat som udbytte, så selskabets egenkapital fortsat styrkes år for år.

Bemærkninger til den økonomiske rapportering for første kvartal 2020

Wirtek koncernen består af Wirtek a/s og det 100% ejede rumænske datter­selskab Wirtek Srl.

Siden afslutning af kvartalet, den 31. marts 2020, har Wirtek udbetalt udbytte som vedtaget på den ordinære generalforsamling, men har herudover ikke foretaget væsentlige dispositioner, som forrykker selskabets økonomiske stilling.

Kvartalsregnskabet for Wirtek koncernen er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. 


Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. marts 2020

  Koncern
TDKK 1. kvartal 2020 1. kvartal 2019
Nettoomsætning 6.992 5.366
Andre eksterne omkostninger -1.058 -833
     
Bruttofortjeneste 5.934 4.533
Personaleomkostninger -5.073 -4.217
     
EBITDA 861 316
Af- og nedskrivninger -21 -17
     
Resultat af primær drift 840 299
Finansielle omkostninger 16 5
     
Resultat før skat  824 294
Skat 52 29
     
Resultat efter skat 771 265

 

Balance 31. marts 2020

  Koncern
TDKK 31.3.2020  31.12.2019
AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Immaterielle anlægsaktiver    
Goodwill 200 200
Software 4 1
     
  204 201
     
Materielle anlægsaktiver    
Inventar og it-udstyr 309 308
     
  309 308
     
Finansielle anlægsaktiver    
Deposita 0 0
     
  0 0
     
Anlægsaktiver i alt 513 509
     
Omsætningsaktiver    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.982 3.360
Andre tilgodehavender 1.115 1.054
Udskudt skat 800 800
     
  4.897 5.214
     
Likvide beholdninger 3.705 2.358
     
Omsætningsaktiver i alt 8.602 7.572
     
AKTIVER I ALT 9.115 8.081
     


  Koncern  
TDKK
PASSIVER
31.3.2020  31.12.2019
Egenkapital    
Selskabskapital 1.035 1.035
Reserve for valutakursregulering 0 0
Overført resultat 3.441 2.671
     
Egenkapital i alt 4.476 3.706
     
     
Gældsforpligtelser    
Langfristede gældsforpligtelser    
Gæld til associerede virksomheder 0 0
Øvrig langfristet gæld 0 0
     
     
Kortfristede gældsforpligtelser    
Leverandører af varer og tjenesteydelser 836 765
Anden gæld 3.803 3.610
     
  4.639 4.375
     
Gældsforpligtelser i alt 4.639 4.375
     
PASSIVER I ALT 9.115 8.081
     

               

Egenkapitalforklaring 1. kvartal 2020

  Koncern
TDKK 31.03.2020 31.03.2019

 
Egenkapital 1. januar  3.706 2.979
Udbyttebetaling 0 0
Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder 0 -3
Salg af egne aktier 0 0
Periodens resultat 771 265
     
Egenkapital 31. marts 4.476 3.241
     

Nøgletal

DKK 1. kvartal
2020
1. kvartal
2019

 
Resultat per aktie, EPS  0,11 0,04


Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar - 31. marts 2020

  Koncern
TDKK 1. kvartal
2020

 
1. kvartal 
2019

 
EBITDA 861 316
Renter -16 -5
Valutakursregulering ført på egenkapitalen 0 -30
     
Pengestrøm fra drift før ændring i arbejdskapital 845

 
281

 
Ændring i tilgodehavender 318 153
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 264 -1
     
Pengestrøm fra driften 1.427 433
     
Salg af egne aktier 0 0
Investeringer i anlægsaktiver -28 -135
     
Pengestrøm til investering -28 -135
     
Betaling af lån -52  
Udbetalt udbytte 0 0
     
Pengestrøm fra finansiering -52 0
     
Pengestrøm fra drift, investering og finansiering 1.347 298
Likvide beholdninger, primo 2.358 2.067
     
Likvide beholdninger, ultimo 3.705 2.365
     


Selskabskapital

Selskabskapitalen omfatter pr. 15. maj 2020 i alt 6.902.412 stk. aktier på hver nominelt 0,15 kr.


Direktionens og bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Wirtek a/s pr. 15. maj 2020

Michael Aaen, Adm. Direktør, 2.705.164 aktier
Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand, 982.398 aktier
Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem, 412.739 aktier


Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 15. maj 2020

Per Vestergaard, CDI Global ApS, har 1.650 aktier i Wirtek a/s

Revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Visionsvej 51, 9200 Aalborg

Finanskalender

Meddelelse for 2. kvartal 2020: 14. august 2020 
Meddelelse for 3. kvartal 2020: 18. november 2020 
Årsrapporten 2020: 5. marts 2021 


Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.


Yderligere information:

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2125 9001

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf.: +45 2176 4317

Vedhæftet fil

FN0117_Q1_2020_periodemeddelelse_15052020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk