Fisher Investments Norden forklarer, hvorfor aktivfordeling ikke er det samme som diversificering

Udgivet den 22-11-2021  |  kl. 18:16  |  

Hvad er en diversificeret portefølje? I investeringsbranchen er den traditionelle opfattelse, at en diversificeret portefølje indeholder en tilstrækkelig mængde diversificerede værdipapirer, således at man kan undgå risikoen for, at problemer i ét område af markedet eller med et enkelt værdipapir vil forhindre investorer i at nå deres investeringsmål. Det er det generelle svar. Men efter at have fulgt kommentarerne fra finansielle eksperter rundt omkring i verden i løbet af årene har vi set, at diversificering kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker. En påstand, Fisher Investments Norden ofte hører fra de finansielle eksperter, vi følger, er: En korrekt diversificeret portefølje indeholder en sammensætning af aktier, obligationer, guld og andre råvarer, kontanter, fast ejendom og måske også kryptovaluta således, at eventuelle fald i én aktivklasse kan opvejes af stigninger i andre aktivklasser eller kan afbøde skaden. Efter vores mening indeholder denne påstand en fundamental fejl, fordi den forveksler diversificering med aktivfordeling.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Aktivfordeling er sammensætningen af aktier, obligationer og andre værdipapirer i en portefølje. Efter Fisher Investments Nordens opfattelse skal aktivfordelingen være baseret på investorers langsigtede mål, tidshorisont (den tid, pengene skal være investeret for, at afkastet kan opfylde investors mål), likviditetsbehov, risikovillighed og andre personlige forhold. Forskellige mennesker har selvfølgelig forskellige mål. Derfor mener vi generelt, at man kun skal foretage varige ændringer af aktivfordelingen, hvis en af disse faktorer ændrer sig i en sådan grad, at forholdet mellem forventet risiko og afkast skal justeres således, at de langsigtede mål kan opfyldes.

Vi mener for eksempel, at en ung investor med mange tiår tilbage på arbejdsmarkedet før pensionisttilværelsen, som søger langsigtet vækst, som ikke overvejer at hæve midler fra kontoen af en hvilken som helst grund i den nære fremtid, og som ikke modtager regelmæssige udbetalinger, formentlig får størst gavn af en stor procentvis fordeling på aktier forudsat, at det stemmer overens med investorens risikovillighed. En lang tidshorisont giver formentlig investoren tid til at høste markedets langsigtede afkast, også selvom investoren skal igennem et bear-marked undervejs, og vedkommende behøver heller ikke at bekymre sig om behovet for udbetalinger efter et fald.[i] (Et bear-marked er et kraftigt, langvarigt fald i markedet på 20 % eller derover, som har en identificerbar, grundlæggende årsag.)

Hvis man derimod er godt i gang med sin pensionisttilværelse og regelmæssigt hæver midler fra porteføljen, kan man med fordel have en sammensætning af aktier og obligationer - igen afhængig af risikovillighed og andre investeringsmål. Selvom historiske afkast indikerer, at en sådan fordeling formentlig vil betyde, at man i et vist omfang vil gå glip af langsigtet afkast, vil det sandsynligvis også reducere kortsigtet volatilitet og den risiko, der er forbundet med at hæve midler fra porteføljen efter et kraftigt fald.[ii] Den investor, der har planer om at opbruge alle sine opsparede midler med henblik på at finansiere udbetalingen til et nyt hjem inden for et år eller to, vil efter vores mening sandsynligvis være bedst stillet ved at investere i kontanter eller kontantlignende værdipapirer for at undgå, at et fald i aktie- eller obligationsmarkedet forhindrer investoren i at nå de kortsigtede mål.

De eksperter, der hævder, at en diversificeret portefølje skal indeholde en lang række forskellige aktiver, vil formentlig mene, at alle disse tre nævnte scenarier vil være utilstrækkeligt diversificeret og dermed medføre en overordentlig stor risiko. De vil muligvis spørge "Hvad med guld og rådvarer som risikoafdækning mod inflation? Fast ejendom? Kryptovaluta?" Men vi ser et problem og en fejlslutning i denne sammenhæng. En sådan sammensætning af alle disse forskellige aktiver alene med henblik på diversificering kan efter vores mening imidlertid resultere i en aktivfordeling, som ikke afspejler din personlige situation. Vi mener, at fejlslutningen består i, at disse kategorier er eksponeret over for både risici og muligheder, som man ikke opnår med aktier og obligationer.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

For at forstå, hvordan det fungerer i praksis, så tag for eksempel råvarer. I modsætning til det, som mange af de finansielle eksperter, vi følger, hævder, viser vores analyser, at guld og andre råvarer ikke er pålidelige midler som værn mod inflation. Vi er enige i, at i henhold til generel økonomisk teori vil prisen på råvarer stige i takt med inflationen på længere sigt, men vores analyser viser, at prisen kan og vil falde, når inflationstakten ligger over det gennemsnitlige niveau. Hvis man vælger at se bort fra dette, kan investorer nemt blive eksponeret over for råvaremarkedet ved at investere i aktier i energisektoren og råvaresektoren. I henhold til vores analyser stiger og falder olieselskabernes indtjening ofte i takt med udviklingen i olieprisen. Minedriftsselskaber, som udgør en del af råvaresektoren, er også generelt eksponeret over for råvarer som kobber, nikkel, jernmalm og øvrige råvarer. Det viser vores analyser. Vi har også konstateret, at aktier i guldmineselskaber ofte giver gode afkast, når guldprisen er høj. Hvis investorer søger eksponering via aktier frem for via råvarefutures eller fysisk ejerskab af ædle metaller og industrimetaller, ejer de rent teknisk en andel af den fortjeneste, som disse råvarer genererer. Man kan udvælge de selskaber, der bedst kan udnytte de muligheder, der opstår.

Vi mener, at lignende logik kan anvendes på alle de andre aktivklasser, der angiveligt er nødvendige i en diversificeret portefølje. Fast ejendom? Børsnoterede ejendomsinvesteringsforeninger (REITS) indgår som indekskomponenter i brede aktieindekser som MSCI World-indekset. Disse ejendomsinvesteringsforeninger handles i bund og grund på samme måde som aktier og udgør dermed nem, likvid eksponering. (Vores synspunkter gælder ikke for unoterede ejendomsinvesteringsforeninger, som ikke handles, fordi vi mener, at der er en række problemer forbundet med dem). Vi mener, at kryptovaluta er et kortvarigt modefænomen, som folk flokkes om at tilslutte sig. Hvis du er uenig i det og ønsker eksponering, er der en række bitcoin-relaterede, nyetablerede selskaber, som i henhold til vores undersøgelser som oftest handles i overensstemmelse med prisen på kryptovaluta. Ved at eje aktier i relaterede selskaber frem for direkte i kryptovalutaselskaberne kan man undgå de ulemper, der er forbundet med direkte ejerskab (f.eks. den relative mangel på sikkerhed på nogle kryptvalutabørser, manglende mulighed for at gøre regres i tilfælde af tyveri, eventuelle komplekse forhold vedrørende beskatning, osv.)

Efter Fisher Investments Nordens mening er en egentlig diversificeret portefølje den, hvor risikoen er spredt inden for de fastlagte aktivklasser. I obligationsandelen af din portefølje har du måske en sammensætning af statsobligationer og virksomhedsobligationer eller en række løbetider (det tidsrum, der går fra udstedelsen af en obligation og indtil obligationen er endeligt indfriet). På den måde diversificerer du obligationernes følsomhed over for rentepåvirkning og andre faktorer. For aktieandelen af porteføljen mener vi, at diversificering betyder at eje aktier i en række forskellige sektorer og industrier og herudover fortrinsvis at investere globalt. Efter vores mening sikrer det også, at for eksempel en position i et enkelt selskab ikke ligger langt over det pågældende selskabs vægtning i et bredt indeks som MSCI World-indekset. Det kan være tilstrækkeligt at eje aktier i blot et eller to selskaber i nogle af de mindste sektorer, men i de større sektorer som teknologi, industri, finans m.m. mener vi, at man sandsynligvis er bedre stillet ved at eje aktier i flere selskaber.

Hvis man korrekt adskiller diversificering og aktivfordeling, mener vi, at det faktisk bliver nemmere at oprette diversificerede porteføljer. Så i stedet for at vælge periferiske aktivklasser, der er svært tilgængelige, hvoraf nogle - i henhold til vores analyser - har lav likviditet og høj volatilitet, kan man skræddersy en portefølje, så den afspejler en investors særlige omstændigheder og herefter fylde den med værdipapirer, der er nemme at spore, købe og sælge. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at investorer ikke forveksler aktivfordeling med en diversificeret portefølje. Du skal altså blot vælge den rette sammensætning af aktier, obligationer og andre værdipapirer - den sammensætning, der giver det forventede afkast og kortsigtet volalitet, og som bedst afspejler dine mål, behov og risikovillighed - og herefter diversificere porteføljen inden for de rammer.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

 

[i] Kilde: FactSet, pr. 16/09/2021. Udsagn er baseret på MSCI World-indekset, afkast med nettoudbytte, angivet i DKK.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 16/09/2021. Udsagn er baseret på MSCI World-indekset, afkast med nettoudbytte, angivet i DKK.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk