Økonomien er ikke det samme som aktiemarkedet

Udgivet den 24-12-2018  |  kl. 18:49  |  

Når økonomien buldrer afsted, følger aktiekurserne med. Det lyder måske som en logisk konsekvens, og når man følger finansmedierne, vil man jævnligt støde på kommentarer om, at økonomier i kraftig vækst indebærer attraktive investeringsmuligheder. Som det fremgår nedenfor, er der imidlertid ofte forskel på udviklingen i et lands økonomi og aktiemarkedets udvikling, hvilket er problematisk for dem, der udelukkende bruger den økonomiske vækst som rettesnor for sammensætningen af porteføljen. Vi tror, at det er vigtigt for investorerne at forstå, hvorfor aktiemarkedet og økonomien i et land ikke nødvendigvis følges ad.

Det forekommer muligvis logisk, at en økonomi i kraftig vækst skaber flotte afkast, da højere vækst kan sætte skub i virksomhedernes indtjening og omsætning. Historien viser imidlertid, at selv de hurtigst voksende økonomier og økonomier med stort set uafbrudt vækst nogle gange kan være ledsaget af faldende aktiemarkeder. Et eksempel er Kina, der er verdens næststørste økonomi og har en af de højeste vækstrater. Fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2018, som dækker det meste af den aktuelle højkonjunktur på verdensplan, har Kinas bruttonationalprodukt (BNP, officielt mål for økonomisk vækst) udvist en gennemsnitlig årlig vækst på 8,0 %, og i denne periode er der ikke noget kvartal, der har budt på tilbagegang sammenlignet med samme kvartal året før.[i] Målt i den kinesiske valuta yuan har fondsbørsen i Shanghai imidlertid været igennem fire bear-markeder i samme periode.[ii] Indien har på tilsvarende måde haft uafbrudt fremgang i BNP, siden de moderniserede beregningsmetoder blev taget i brug i 2. kvartal 2014, med en gennemsnitlig kvartalsvis vækst på 7,2 % frem til 2. kvartal 2018. Alligevel har det indiske aktiemarked målt i rupees været ramt af to bear-markeder i denne periode.[iii] Et industriland som Australien har ikke haft lavkonjunktur (to kvartaler i træk med nedgang i BNP) siden juni 1991, men målt i australske dollar har der været tre bear-markeder i samme periode.[iv] Tilsvarende har Canada siden finanskrisen kun oplevet en mild lavkonjunktur (i 2015), men der har været to bear-markeder i samme periode målt i canadiske dollar.[v] 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Vi mener, at forskellen opstår, fordi de økonomiske nøgletal og aktiemarkedet måler forskellige forhold, hvor der kun er et vist overlap. Aktiemarkederne repræsenterer børsnoterede virksomheder. Ved at købe aktier får man en andel af virksomhedens fremtidige indtjening. En samfundsøkonomi omfatter al handel - både børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende og offentlige udgifter og investeringer. Der findes mere end 2,8 mio. aktive virksomheder i Tyskland.[vi] Kun 450 af dem er imidlertid noteret på fondsbørsen.[vii] Tilsvarende findes der i Frankrig 3,5 mio. aktive virksomheder.[viii] Kun de 465 af dem er børsnoterede.[ix]

BNP er et mål for værditilvæksten i en given periode (typisk et kvartal eller et år), mens aktiemarkederne repræsenterer den samlede værdi af de børsnoterede aktier. BNP består også af elementer, der har meget lidt indflydelse eller slet ikke har indflydelse på indtjeningen i børsnoterede virksomheder. Offentlige udgifter medregnes altid som positive tal, selv om en del af dem måske er ineffektive eller fratager den private sektor nogle projekter, hvilket begrænser mulighederne for nogle virksomheder. Ved opgørelsen af BNP fratrækkes importen, fordi den ikke er en del af et lands værditilvækst, men mange detailvirksomheder sælger i bund og grund importerede produkter til forbrugerne. Producenterne importerer ofte komponenter og råvarer. Hvis importen falder, kan det være et tegn på, at disse virksomheder klarer sig dårligere, men det påvirker alt andet lige BNP positivt. Endelig tages der ved opgørelsen af BNP også højde for nettoændringen i de private virksomheders lagerbeholdninger, således at voksende lagerbeholdninger tæller positivt, og mindre lagerbeholdninger tæller negativt. Det siger bare ikke nødvendigvis noget om betydningen for virksomhederne. Hvad nu hvis lagerbeholdningerne stiger, fordi der er vigende efterspørgsel, og salget går mindre godt? Eller hvis lagerbeholdningerne falder, fordi efterspørgslen er stor, og virksomhederne har problemer med at få fyldt lagrene op igen?

Derudover er der nogle faktorer, der påvirker aktiemarkedets værdi, men ikke hænger sammen med den økonomiske vækst. Udbuddet af aktier i handlen, som efter vores overbevisning er en af de afgørende faktorer for aktiekurserne, kan ændre sig uafhængigt af økonomien. Nye virksomheder kommer ind i billedet via børsnotering (når de sætter deres aktier til salg på børsen for første gang), hvilket øger den samlede værdi af de børsnoterede virksomheder. Selskaberne fusionerer eller opkøber hinanden, hvilket begrænser antallet af udbudte aktier. Derudover kan selskaberne vælge at begrænse eller forøge antallet af egne aktier i omløb ved at tilbagekøbe deres aktier eller udstede nye aktier. Alle disse begivenheder på kapitalmarkedet påvirker den samlede markedsværdi, men har ikke en direkte indflydelse på den økonomiske vækst.

Lovgivningsmæssige ændringer, som efter vores mening også påvirker aktieafkastet, kan ramme indtjeningen i bestemte virksomheder, men betyde mindre for den samlede økonomi. Vi tror, at usikkerhed på grund af lovgivningsmæssige forhold og den politiske udvikling kan få investorerne til at være mindre risikovillige med afledt betydning for afkastet, men det kommer måske aldrig til udtryk i BNP. Alternativt kan det vise sig som langsommere vækst og ikke en decideret lavkonjunktur. Eksempelvis faldt de indiske aktier i 2016 med 8 % fra 8.11.2016 til 26.12.2016, efter at Indiens regering besluttede sig for at iværksætte bekæmpelse af korruption og skattesnyd ved at tage 500- og 1.000-rupeesedlerne ud af omløb.[x]Mange kommentatorer beskrev fremgangsmåden som kaotisk, fordi regeringen var langsom til at fremstille tilstrækkelige mængder af nye sedler som erstatning, og bankernes hæveautomater ikke var i stand til at håndtere de nye sedler, som havde en anden størrelse. Resultatet var, at pengemængden i Indien faldt med 3 % fra 11.11.2016 til 23.12.2016.[xi] Vi tror, at den dermed forbundne usikkerhed havde stor betydning for de indiske aktier og bidrog til en kraftig kursnedgang, men væksten i BNP faldt kun fra 7,4 % til 7,0 % fra 3. til 4. kvartal i 2016 sammenlignet med året før, inden den igen tog til i det følgende år.[xii]

Også der, hvor der er en sammenhæng mellem aktier og den økonomiske vækst, er det efter vores mening ikke vækstraten, der er afgørende, men de økonomiske nøgletal set i forhold til forventningerne. Selv om der har været høj vækst i Kina, er udsvingene på aktiemarkedet i år faldet sammen med en periode, i hvilken de økonomiske resultater ikke har levet op til analytikernes forventninger. Desuden gælder det, at hvis et lands aktiemarked har en stor overvægt i én sektor, kan udviklingen i den sektor have en større indvirkning på afkastet end på økonomien som helhed. Faldende råvarepriser satte de australske råvareaktier under pres i perioden 2015 - 2016. De australske aktier gik tilbage med 16 % fra 28.4.2015 til 19.1.2016, mens råvareaktierne faldt med 37 % i samme periode.[xiii]Da mineindustriens betydning er mindre for BNP end for det australske aktiemarked, overlevede økonomien faldet i metalpriser uden at komme ind i en lavkonjunktur.

Vi mener helt klart, at de økonomiske faktorer er vigtige at inddrage for investorerne, men det er også vigtigt at tage højde for politiske faktorer og stemningen blandt investorerne. Når man inddrager økonomiske faktorer, er det desuden af betydning ikke kun at se på den absolutte vækst, men sammenholde den med forventningerne og med, hvordan de industrier, der er stærkest repræsenteret på et lands aktiemarked, reagerer på den seneste udvikling.

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 

[i] Kilde: FactSet, pr. 4.10.2018. Den kvartalsvise BNP-vækst i Kina, 2. kvt. 2009 - 2. kvt. 2018.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 4.10.2018. Shanghai Composite Index, kursgevinster 9.3.2009 - 31.12.2017. Der er anvendt lokal valuta for at udelade valutakursforskydninger af analysen. Valutakursændringer mellem yuan og DKK kan påvirke afkastet.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 4.10.2018. Den kvartalsvise BNP-vækst i Indien, 2. kvt. 2014 - 2. kvt. 2018. FactSet, pr. 24.9.2018. MSCI India Index inkl. nettoudbytte i indiske rupees, 31.12.2008 - 21.9.2018.  Der er anvendt lokal valuta for at udelade valutakursforskydninger af analysen. Valutakursændringer mellem rupee og DKK kan påvirke afkastet.

[iv] Kilder: Australian Bureau of Statistics, pr. 18.9.2018. Den kvartalsvise BNP-vækst i Australien, 2. kvt. 1991 til 2. kvt. 2018. FactSet, pr. 24.9.2018. MSCI Australia Index, kursgevinster i australske dollar 30.6.1991 - 30.6.2018. Der er anvendt kursgevinster pga. forholdene vedr. adgang til daglige data. Der er anvendt lokal valuta for at udelade valutakursforskydninger af analysen. Valutakursændringer mellem australske dollar og DKK kan påvirke afkastet. 

[v] Kilde: Statistics Canada og FactSet, pr. 1.10.2018. Den kvartalsvise BNP-vækst i Canada, 2. kvt. 2009 - 2. kvt. 2018. MSCI Canada Index, kursgevinster 9.3.2009 - 30.6.2018. Der er anvendt lokal valuta for at udelade valutakursforskydninger af analysen. Valutakursændringer mellem canadiske dollar og DKK kan påvirke afkastet.

[vi] Kilde: Eurostat, pr. 21.9.2018. Aktive tyske virksomheder.

[vii] Kilde: Verdensbanken, pr. 21.9.2018. Børsnoterede virksomheder hjemmehørende i Tyskland.

[viii] Eurostat, pr. 21.9.2018. Aktive franske virksomheder.

[ix] Kilde: Verdensbanken, pr. 21.9.2018. Børsnoterede virksomheder hjemmehørende i Frankrig.

[x] Kilde: FactSet, pr. 4.10.2018. MSCI India Index inkl. nettoudbytte i indiske rupees, 8.11.2016 - 26.12.2016. Valutakursændringer mellem rupee og DKK kan påvirke afkastet. 

[xi] Kilde: Reserve Bank of India, pr. 4.10.2018. M3-pengemængden for 14-dagesperioden frem til 23.12.2016.

[xii] Kilde: FactSet, pr. 4.10.2018. BNP kvartalsvis, procentvis ændring 3. kvt. 2016 - 4. kvt. 2016 sammenholdt med samme periode året før.

[xiii] Kilde: FactSet, pr. 4.10.2018. MSCI Australia Index og MSCI Australia Materials Index, kursgevinster i australske dollar 28.4.2015 - 18.1.2016. Der er anvendt kursgevinster pga. forholdene vedr. adgang til daglige data. Der er anvendt lokal valuta for at udelade valutakursforskydninger af analysen. Valutakursændringer mellem canadiske dollar og DKK kan påvirke afkastet.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk